Toni Boban

09/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 8. rujna 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: TONI BOBAN
Diplomski studij: MATEMATIKA
Smjer: Računarski
 

Naslov diplomskog rada:

 

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv. prof.dr. sc Borka Jadrijević – predsjednica;
  2. Izv. prof.dr. sc Joško Mandić – član;
  3. Marija Bliznac Trebješanin , mag.math. – članica;

Datum i sat obrane: 25rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B3-68, Kampus