Toni Kodžoman

09/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 8. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TONI KODŽOMAN
Preddiplomski studij: FIZIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Casimirov operator

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr. sc.  Saša Krešić Jurić – predsjednik;
  2. Prof.dr. sc. Franjo Sokolić – član;
  3. Prof.dr. sc. Leandra Vranješ-Markić – članica;

Datum i sat obrane: 13rujna 2017. u 1100 sati
Soba: B3-68, Kampus