Lucija Bakarić

11/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 11. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: LUCIJA BAKARIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Rajčica

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Jasna Puizina– predsjednica;
  2. Dr. sc. Juraj Kamenjarin, v. predavač – član;
  3. Doc.dr.sc. Elma Vuko – članica;

Datum i sat obrane: 14rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B2-21, Kampus