Tajana Perić

11/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 11. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TAJANA PERIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Uloga i građa epeidermalnog faktora rasta

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Stjepan Orhanović – predsjednik;
  2. Dr.sc. Matilda Šprung – članica;
  3. Doc.dr.sc. Viljemka Bučević-Popović – članica;

Datum i sat obrane: 18rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B2-06, Kampus