Ivana Maleš

12/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 12. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: IVANA MALEŠ
Preddiplomski studij: BIOLOGIJA I KEMIJA
 

Naslov završnog rada:

 

Patogene bakterije iz porodice Enterobacteriaceae

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ana Maravić – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Sanja Puljas – članica;
  3. Dr.sc. Željana Fredotović – članica;

Datum i sat obrane: 21rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B2-21, Kampus