Ivana Sarić

12/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 12. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: IVANA SARIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Prehrambene intervencije u liječenju multiple skleroze

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Viljemka Bučević-Popović – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Maja Pavela Vrančić – članica;
  3. Dr.sc. Ivana Mitar – članica;

Datum i sat obrane: 18rujna 2017. u 1230 sati
Soba: B2-06, Kampus