Lana Sušak

12/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 12. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: LANA SUŠAK
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Hormonalna regulacija sitosti

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Stjepan Orhanović – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Renata Odžak – članica;
  3. Dr.sc. Ivana Mitar – članica;

Datum i sat obrane: 19rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B2-06, Kampus