Nada Ćurić

12/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 11. rujna 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: NADA ĆURIĆ
Diplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Liejeve algebre

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Saša Krešić-Jurić– predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Gordan Radobolja– član;
  3. Dr.sc. Tea Martinić, mag.math. – članica;

Datum i sat obrane: 28rujna 2017. u 1100 sati
Soba: B3-69, Kampus