Jelena Grbeša

13/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 13. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Jelena Grbeša
Preddiplomski studij: MATEMATIKA I FIZIKA 

Naslov završnog rada:

 

Pojam mase u fizici

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr.sc.  Franjo Sokolić– predsjednik;
  2. prof.dr.sc. Mile Đželalija – član;
  3. mr.sc. Viktor Cikojević – član;

Datum i sat obrane: 19rujna 2017. u 1700 sati 
SobaB3-53,Kampus