Antonia Gotovac

13/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 12. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANTONIA GOTOVAC
Preddiplomski studij: INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Obrazovanje: klasično ili tehnološki potpomognuto?

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Nikola Marangunić– predsjednik;
  2. Prof.dr. Andrina Granić – članica;
  3. Dr.sc. Jelena Nakić-– članica;

Datum i sat obrane: 21rujna 2017. u 1400 sati
Soba: B2-75, Kampus