Tea Bratić

13/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 12. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TEA BRATIĆ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Uvježbavanje ponašanje fizičkog agenta uporabom neuronske mreže

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Saša Mladenović– predsjednik;
  2. Dr.sc. Goran Zaharija– član;
  3. Divna Krpan, pred-– članica;

Datum i sat obrane: 15rujna 2017. u 1030 sati
Soba: B2-68, Kampus