Ivana Parčina

14/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 14. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Ivana Parčina
Preddiplomski studij: INFORMATIKA

Naslov završnog rada:

 

 Sudoku u Pythonu

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. doc.dr.sc Ani Grubišić – predsjednik;
  2. doc.dr.sc Branko Žitko  – član;
  3. Divna Krpan, pred – članica;

Datum i sat obrane: 20. rujna 2017. u 1415 sati 
SobaB2-75,Kampus