Sanja Tucak

14/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 13. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: SANJA TUCAK
Preddiplomski studij: INFORMATIKA- TEHNIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Slagalica u Pythonu

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ani Grubišić – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Branko Žitko – član;
  3. Divna Krpan, pred. – članica;

Datum i sat obrane: 20rujna 2017. u 1400 sati
Soba: B2-75, Kampus