Natječaj [31.1.2018.]

31/01/2018

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:

  • doktorat iz polja fizike
  • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
  • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja fizike
  • poželjno područje istraživanja: eksperimentalna fizika čvrstog stanja

2. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti:

  • doktorat iz polja biologije
  • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
  • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja biologije
  • poželjno područje istraživanja: sekundarni metaboliti i njihova biološka uloga

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17) i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava (dostupno na https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Prednost prilikom zapošljavanja prema predmetnom natječaju ostvarit će u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim natječajem.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.