Natječaj [ 28.3.2018. ]

28/03/2018

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

 

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:

 1. redoviti profesor – prvi izbor, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja biologije
 • poželjno područje istraživanja: histologija, elektronska mikroskopija

 

 1. redoviti profesor – prvi izbor, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja biologije
 • poželjno područje istraživanja: sekundarni metaboliti biljaka

 

 1. izvanredni profesor, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije
 • istraživač R3 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima biologije
 • poželjno područje istraživanja: flora, vegetacija, biljna sistematika, sekundarni metaboliti biljaka

 

 1. docent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima iz područja matematike
 • poželjno područje istraživanja: topologija.

 

 1. docent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima iz područja matematike
 • poželjno područje istraživanja: primijenjena matematika.

 

 1. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike ili geofizike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima iz područja fizike
 • područje istraživanja: fizika okoliša

 

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:

 1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • poželjno područje istraživanja: fizika okoliša

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17)  a pristupnici pod A) i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) osim za pristupnike pod A) 6., dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod B) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava (dostupno na https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Prednost prilikom zapošljavanja prema predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim natječajem.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.