Section title

Description

DOKUMENTI

ZAKONI, STATUTI I PRAVILNICI


STATUTI

Statut (veljača 2017.) Izmjene Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu ( 20.04.2016 ) Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

DOKUMENTI SVEUČILIŠTA

RADNI ODNOSI

Pravilnik o radu Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe projekata Pravilnik o izdatcima za službena putovanja Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Pravilnik o vanjskoj suradnji Sveučilišta u Splitu

STUDIJI I STUDENTI

Pravilnik o završnom i diplomskom radu te završnom preddiplomskom ispitu (Lipanj, 2017) Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskom i diplomskim sveučilišnim studijima (12.07.2017.) Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskom i diplomskim sveučilišnim studijima (16.12.2015.) Statut studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu Pravilnik o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima (10. 07. 2014.) Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada te prijavi teme i polaganje predmeta završni preddiplomski ispit (22. 09. 2014.) Pravilnik o akademskom priznanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Pravilnik o obliku diplome i dopunske isprave o studiju te sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrda i tuljca diplome i svjedodžbe Pravilnik o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Pravila za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (27. 11. 2013.) Pravilnik o stipendiji Sveučilišta u Splitu (18. 12. 2014.) Pravilnik o nagradi studenata Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradi studenata (22. 09. 2014.)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika (25.10.2017.) Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (23.03.2016.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Pravilnik o stručnom usavršavanju na programu Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja Pravilnik o polaganju dopunske mjere za stjecanje kvalifikacija za obavljanje regularnih profesija iz područja obrazovanja

ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Sveučilišta u Splitu Etički kodeks

SUSTAV ZA KVALITETU

Samoanaliza_PMFST Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Pravilnik o ustroju i ulozi sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku vrednovanja nastavnika i nastave od strane studenata Priručnik osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu Pravilnik o ustroju sustava kvalitete Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete

INFORMACIJSKI SUSTAVI

Osnove korištenja informatičke infrastrukture – studenti, prava i obaveze Sigurnosna politika informacijskog sustava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu Ldap imenik – funkcionalnost i održavanje, prava i obveze korisnika Obrazac za postavljanje obavijesti na web stranice Fakulteta Elektronička_posta_PMF

KNJIŽNICA

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 2011

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

Pravilnik o arhiviranju PMF Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o zaštiti od požara

OSTALI PROPISI FAKULTETA

Pravilnik o ustroju i radu Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Splitu Pravilnik o ustroju i radu Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Odluka o zabrani pušenja

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN28/2017) Pravilnik o znanstvenim i umjetnikim podrujima poljima i granama (NN118/2009) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 82/2012) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/2013) Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna zvanja Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja

OSTALI PROPISI

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje Opća uredba o zaštiti osobnih podataka