Erasmus koordinatorica doc.dr.sc. Viljemka Bučević-Popović

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta Split
Ured: B-2-38
(021) 619-254
viljemka.bucevic.popovic@pmfst.hr

dipl. iur. Mara Maretić

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta Split
Ured: B1-35
tel: 021/619-209
mara.maretic@pmfst.hr

Stručna praksa

 

Student sam ili u dogovoru s mentorom a na fakultetu pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu. Prije prijave na natječaj potrebno je ostvariti kontakt s osobom koja će biti zadužena za studenta na prihvatnoj ustanovi.

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn. Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

  • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
  • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
  • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
  • istraživački/znanstveni instituti
  • zaklade
  • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
  • neprofitne udruge, nevladine organizacije
  • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm), kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

Ponude stručne prakse kontinuirano se objavljuju na portalu http://erasmusintern.org/, mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unist.hr/suradnja/programi/erasmus-plus/ponude-strucne-prakse, pretraživačima ponuda stručne prakse u Velikoj Britaniji: http://www.placement-uk.com/, u Španjolskoj, Italiji i Portugalu: https://www.trainingexperience.org/ ,  http://www.spain-internship.com/en/ , https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/en/internships/offers-internships-hotels-2018.html i svim zemljama: https://efst.higheredtalent.org .

Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

STUDIJSKI BORAVAK
R.BR. DRŽAVA SVEUČILIŠTE
* Kliknite na ime ustanove za pregled detalja ugovora
ERASMUS ID CODE PODRUČJE STUPANJ BROJ STUDENATA UKUPAN BROJ MJESECI DURATION OF THE AGREEMENT
PREDDIPL. DIPLOMSKI DOKTORSKI
1. AUSTRIJA Vienna University of Technology  – TU VIENNA A WIEN02 0533 Mathematics da da da 2 10 (2×5) 2017-2021
0610 Information and Communication Technology
2. ČEŠKA Charles University in Prague CZ PRAHA07 461 Physics / da da 2 12 (2×6) 2014-2021
3. GRČKA Alexandar Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 06 Information and Communication technologies da da / 3 18 2014-2021
071 Engineering and engineering trades
4. University of the Aegean G ATHINE41 0588 Natural sciences, mathematics and statistics da da / 2 12 (2×6) 2015/16-2016/17 *produžen 2017/18-2020/21
5. FRANCUSKA Université Paul Sabatier Toulouse II F TOULOUS 03 0533(441) Physics
0521 Environmental Sciences
0532 Earth Sciences
4437 Meteorology
4438 Oceanography
/ da da 2 12 2014-2021
6. Universite Claude Bernard LYON01 F LYON01 0541 Mathematics 1 10 2014-2021
7. ITALIJA University of Trieste I TRIESTE01 429 Life Sciences / da da 2 12 (2×6) 2014-2021
8. Universita’ degli studi di Genova I GENOVA01 0521 Environmental sciences / da / 1 6 2014-2021
9. Universita degli studi di Perugia I PERUGIA01 461 Mathematics da da / 2 12 (2×6) 2015-2021
10. Universita degli studi del Sannio I BENVEN02 0588 Natural sciences, mathematics and statistics da da / 4 24 (4×6) 2016-2021
11. LITVA Vytautas Magnus University LT KAUNAS01 441 Physics da da / 2 10 (2×5) 2014-2017 produžen 2017-2021
461 Mathematics da da / 2 10 (2×5)
421 Biology and Biochemistry da da / 2 10 (2×5)
481 Computer Science da da / 2 10 (2×5)
12. MAKEDONIJA SS. Cyril and Methodius University  in Skopje 052 Environment da da / 2 12 (2×6) 2014-2021
MK SKOPJE01 054 Mathematics and Statistics
13. NJEMAČKA University of Bremen Department of Physics and Electrics Engineering D BREMEN01 0533 Physics / da / 2 12 (2×6) 2014-2021
0521 Enviromental Sciences / da / 2 10 (2×5)
14. Coburg University of Applied Sciences and Arts D COBURG01 051 Biological andrelated sciences  Nutrition Science da da / 1 5 2018-2022
0531 Chemistry da da /
0533 Physics da da /
061 Computer Science da da /
15. POLJSKA AGH University of Science and Technology PL KRAKOW02 0540 Mathematics and Statistics da da / 2 10 (2×5) 2016-2021
16. Czestochowa University of Technology PL CZESTOC01 0521 Environmental Sciences
053 Physical Sciences
054 Mathematics and Statistics
061 Information and Communication Technologies
da da / 2 12 (2×6) 2015-2021
17. SLOVAČKA Slovak University of Technology in Bratislava SK BRATISL01 524 Chemical and Process Engineering da da da 2 10 (2×5) 2014-2021
061 Computer science
18. SLOVENIJA University of Ljubljana SI LJUBLJA01 461 Mathematics da da / 1 or 2 10 2014-2021
19. University of Maribor SI MARIBOR01 461 Mathematics / 2 2 4 36 (2×6 + 2×12) 2014-2021
20. ŠVEDSKA Lund University S LUND 01 0533 Physics da da / 1 10 2017/18-2021
21. TURSKA Abant Izzet Baysal University TRBOLU01 0533 Physics da da da 3 3 students  -max 10 months   =30 months (one for each cycle) 2014-2020
22. Izmir University of Technology TR IZMIR03 0511 Biology da / / 2 10 (2×5) 2017-2021
0531 Chemistry da / / 2 10 (2×5)
0541 Mathematics da / / 2 10 (2×5)
 0533 Physics da / / 2 10 (2×5)
NAZIV USTANOVE OSOBLJE NAPOMENE
R.BR. DRŽAVA SVEUČILIŠTE ERASMUS ID CODE   STAFF TEACHING MOBILITY STAFF TRAINING MOBILITY NAPOMENE DURATION OF THE AGREEMENT
PODRUČJE BROJ ODLAZNIH BROJ DANA PODRUČJE BROJ ODLAZNIH BROJ DANA
1. AUSTRIJA Vienna University of Technology- TU VIENNA A WIEN02 0610 Information and
Communication Technology
1 5 0610 Information and
Communication Technology
1 5 2017-2021
2. ČEŠKA Charles University in Prague CZ PRAHA07 461 Mathematics 1 5 461 Mathematics 1 5 2014-2021
3. GRČKA Alexandar Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 06 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 / / / 2014-2021
071 Engineering and engineering trades
4. University of the Aegean G ATHINE41 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 1 5 Natural Sciences, Mathematics and Statistics 1 5 2015/16-2016/17
*produžen
2017/18-2020/21
5. FRANCUSKA Université Paul Sabatier Toulouse II F TOULOUS 03 0533(441) Physics
0521 Environmental Sciences
0532 Earth Sciences
4437 Meteorology
4438 Oceanography
2 10 (2×5) 0533(441) Physics
0521 Environmental Sciences
0532 Earth Sciences
4437 Meteorology
4438 Oceanography
2 10 (2×5) 2014-2021
6. Universite Claude Bernard LYON01 F LYON01 0541 Mathematics
0542 Statistics *EF
1014 Sports *KIF
0912 Medicine *MF
4 20 (4×5) / / / 2014-2021
7. ITALIJA Universita’ degli studi di Genova I GENOVA01 0521 Environmental sciences 7 / / / 2014-2021
8. Universita degli studi di Perugia I PERUGIA01 461 Mathematics 2 10 461 Mathematics 2015-2021
9. Universita degli studi del Sannio I BENVEN02 0531 Chemistry
0588 Natural Sciences, mathematics and statistics
2 10 (2×5) 0531 Chemistry
0588 Natural Sciences, mathematics and statistics
1 5 2016-2021
10. LITVA Vytautas Magnus University LT KAUNAS01 441 Physics 1 5 / / / 2014-2017
produžen
2017-2021
461 Mathematics 1 5
421 Biology and Biochemistry 1 5
481 Computer Science 1 5
11. MAKEDONIJA SS. CYRIL AND METHODIUS
UNIVERSITY IN SKOPJE
MK SKOPJE01 052 Environment
054 Mathematics and Statistics
1 5 / / / 2014-2021
12. NJEMAČKA University of Bremen
Department of Physics and Electrics Engineering
D BREMEN01 0533 Physics 2 10 (2×5) 0533 Physics 2 10 (2×5) 2014-2021
0521 Enviromental Sciences 0521 Enviromental Sciences 2017-2021
Coburg University D COBURG01 051 Biological and related sciences 2 5 051 Biological and related sciences 2 5 2018-2022
0531 Chemistry
0533 Physics
0531 Chemistry
0533 Physics
13. POLJSKA University of Bielsko-Biala
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
PL BIELSKO02 054 Mathematics and Statistics 2 10 (2×5) / / / 2014-2021
14. AGH University of Science and Technology PL KRAKOW02 0540 Mathematics and Statistics 2 8 (2×4) / / / 2016-2021
15. Czestochowa University of Technology PL CZESTOC01 TBD 4 20 (4×5) TBD 2 10 (2×5) 2015-2021
16. SLOVENIJA University of Ljubljana SI LJUBLJA01 461 Mathematics 1 5 / / / 2014-2021
17. University of Maribor SI MARIBOR01 461 Mathematics 1 5 / / / 2014-2021
18. ŠVEDSKA Lund University S LUND 01 0533 Physics 1 7 weeks Only by individual agreement 2017/18-2021
19. TURSKA Abant Izzet Baysal University TRBOLU01 0533 Physics 1 5 0533 Physics 2 10 (2×5) 2014-2020
20. Izmir Institute of Technology TR IZMIR03 0511 Biology 2 10 (2×5) / / / 2017-2021
0531 Chemistry 2 10 (2×5)
0541 Mathematics 2  10 (2×5)
 0533 Physics 2 10 (2×5)
21. SLOVAČKA Slovak University of Technology in Bratislava SK BRATISL01 524 Chemical and Process Engineering 2 10 (2×5) / / / 2014-2021
061 Copiter science

Start typing and press Enter to search