Section title

Description

Iz povijesti Odjela za matematiku PMF-a u Splitu

Povijest Odjela za matematiku

Povijest Odjela za matematiku

Odjel za matematiku PMF-a u Splitu, kao i matični fakultet, svoje institucionalno utemeljenje baštini od Više pedagoške škole (VPŠ), prve svjetovne visokoškolske ustanove u Dalmaciji, i njenih studija matematike. VPŠ je osnovana 24. ožujka 1945. godine Odlukom Povjerenstva prosvjete ZAVNOH-a. Iako su okolnosti bile ratne i teške, pripreme za početak obrazovanja nastavničkog kadra za ‘niže razrede srednjih škola’ teku ubrzano, Pravilnik o organizaciji i radu VPŠ donesen je 29. ožujka 1945., a nastava je započela već 11. travnja. Organizirana je u dijelu zgrade u Teslinoj 12 koji nije bio oštećen bombardiranjem. Bila je to klica budućeg Sveučilišta u Splitu.

Pravilnik o radu VPŠ je za početak predviđao studiranje unutar 8 grupa studijskih predmeta. U trećoj grupi su bile matematika i fizika, a u osmoj crtanje s matematikom. Studiranje je trajalo dvije godine na svim grupama. Prvi profesorski zbor VPŠ brojio je 13 članova; vezano uz dvije grupe unutar kojih se studirala matematika tu su prof. Antun Hruš i dr. Ivan Supek. S vremenom je broj studijskih grupa rastao, a 1951./52. Viša pedagoška škola počinje raditi kao trogodišnja. Trogodišnji studij matematike, i dalje dvopredmetno, odvijao se u desetogodišnjem periodu. U njegovoj realizaciji, pored prof. A. Hruša, sudjeluju profesori Stjepan Mintaković, Miroslav Nikolić i Ivo Jukica. Poratne prilike se postupno normaliziraju i krajem ovog perioda se stječu uvjeti da se radom Više pedagoške škole, u kojem je osobita pažnja posvećena pedagoško-didaktičkom obrazovanju studenata i njihovoj pripremi za ulogu nastavnika, ostvaruje i cilj ‘njegovanja nauke’ zacrtan već osnivačkim Pravilnikom.

Temeljem čl. 65 Zakona o višim pedagoškim akademijama (NN, Zagreb, 32/60) VPŠ u Splitu, kao i ona u Zagrebu, pretvorena je u dvogodišnju Pedagošku akademiju. Kao takva počinje raditi akad. god. 1961./62. s katedrama (njih 17) kao osnovnim ustrojbenim jedinicama. Katedra za matematiku izvodi dvogodišnji studij matematike u okviru studijskih grupa ‘Razredna nastava – matematika’ i ‘Matematika – fizika’. Akademija je ‘viša škola koja odgaja i stručno sprema nastavnike za osnovne škole, prati dostignuća pedagoške prakse i razvoj pedagoških i drugih znanosti, pridonosi njihovom razvoju i s tim u vezi bavi se istraživačkim radom’. Profesori na Katedri za matematiku bili su Miroslav Nikolić i Ivo Jukica. Posebno, prof. Nikolić se, uz klasične stručne kolegije, posvećuje metodici nastave matematike, a prof. Jukica je geometričar.

S vremenom, kako je ciljani obrazovni profil diplomiranih studenata PA postajao zahtjevniji, a dvogodišnji se studij dokazivao prekratkim za dva stručna predmeta i dodatna pedagoško-didaktička znanja, nametnula se potreba prerastanja pedagoških akademija u visoke nastavničke škole s četverogodišnjim trajanjem. PA u Splitu je prijelaz na četverogodišnje visokoškolske nastavničke studije (današnji termin: dodiplomske) provela u akad. godini 1978./79. integracijom s Filozofskim fakultetom u Zadru. Od te godine u integriranoj ustanovi matematika se studira u okviru četverogodišnjeg studija Matematika-fizika. U realizaciji studija, uz nastavnike matematike sa splitskog sveučilišta, sudjeluje nekoliko uvaženih zagrebačkih profesora (S. Mardešić, P. Papić, Ž. Dadić, Z. Pusić), a postupno se ciljano zapošljava asistentski kadar od vrsnih, tek diplomiranih studenata matematike sa zagrebačkog PMF-a.

1983. god. splitski dio zadarskog FF-a orijentira se na prirodne znanosti te postaje njegov samostalni OOUR, tj. institucija s imenom: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, OOUR Prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu. Ustrojstveno, matematičari pripadaju njegovom Odsjeku za matematiku koji djeluje unutar Zavoda za matematiku i fiziku. Akad. god. 1985./86. od Odsjeka za matematiku kao jezgre formira se novi Zavod za matematiku i informatiku (fizičari prelaze u samostalni Zavod za fiziku) koji postaje nositeljem te godine pokrenutog studija Matematika i informatika. I ovaj novi matematički studij je nastavnički, a diplomirani studenti stječu titulu profesora matematike i informatike. Studij Matematika-fizika nadalje zajednički organiziraju Zavod za matematiku i informatiku i Zavod za fiziku.

1991. god. splitski OOUR se odvaja od FF Zadar u samostalni fakultet. Institucija postaje: Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu. Akad. god. 1998./99. pokreće se i jednopredmetni studij Matematika, također nastavničkog smjera. Nositelj studija je Zavod za matematiku i informatiku koji se krajem 1999. transformira u odvojene Zavod za matematiku i Zavod za informatiku. Od tada su ova dva zavoda sunositelji studija M-I, a Zavod za matematiku samostalno vodi brigu o izvedbi studija Matematika.

Matična ustanova u sklopu koje djeluje Zavod za matematiku mijenja svoj naziv prilikom izdvajanja odgojnih područja u samostalne fakultete (Umjetnička akademija, zatim Visoka učiteljska škola, tj. današnji Filozofski fakultet i konačno Kineziološki fakultet). Tako je Zavod od 04.01.2006. sastavna jedinica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu, a od 27.05.2008. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Osnivanjem splitskog PMF-a Zavod po statutu dobiva današnji naziv: Odjel za matematiku.

U opisanih sedamdeset godina povijesti i razvoja Odjela dostignuto je značajno povećanje njegovog konstitutivnog znanstvenog potencijala te današnji broj članova premašuje 20. Od 1983. godine pročelnici su redom: Ante Vučemilović (1983.-1985.), Nikica Uglešić (1985.-1993.), Branko Červar (1993.-1998.), Vlasta Matijević (1998.-1999.), Anka Golemac (1999.-2001.), Tanja Vučičić (2001.-2003.), Ljuban Dedić (2003.-2005.), Nenad Ujević (2005.-2006.), Milica Klaričić Bakula (2006.-2008.), Saša Krešić-Jurić (2008.-2010.), Borka Jadrijević (2010.-2012.) i Snježana Braić (2012.-).

Rast Odjela je omogućio kvalitativni pomak u razvoju studija matematike. S prilagodbom sveučilišnih studijskih programa Bolonjskom procesu od akad. god. 2005./06. ostvaren je davno postavljeni cilj organizacije nenastavničkih matematičkih studija. Pokrenuta su zasad dva takva diplomska studija, računarski i teorijski. Pored njih, kao kontinuitet duge tradicije, održavaju se nastavnički diplomski studiji matematike, matematike i informatike te matematike i fizike. Također, od 2007. Odjel je integriran u Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike svih četiriju hrvatskih sveučilišta.

Odjel je sudjelovao u organizaciji brojnih međunarodnih znanstvenih skupova. Istaknuto mjesto zauzima organizacija Trećeg hrvatskog matematičkog kongresa u lipnju 2004.

Na matičnoj ustanovi dan je doprinos u obnašanju odgovornih upravljačkih funkcija. Članovi Odjela bili su u tri mandatna razdoblja na dužnosti prodekana, a dekana u periodu 2007. – 2011. (A. Golemac), prvi put nakon rektorske funkcije profesora Antuna Hruša na VPŠ.

U ukupnom postojanju matematičkih studija u Splitu konstanta je njihova adresa: Teslina 12. Da se ta ‘ne da godinama’ članovi Odjela svjedoče već dugo, uporno iščekujući preseljenje u Kampus.

Tanja Vučičić, PMF Split, 3. studenoga 2014.

Preuzmite na vaše računalo.