Section title

Description

DOKUMENTI

OSIGURANJE KVALITETE


USVOJENI DOKUMENTI

Samoanaliza_PMFST Politika kvalitete Pravilnik o ustroju sustava kvalitete Odbor za unaprjeđenje kvalitete PMF-a u Splitu Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete 2013/14 Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2014/2015 Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2015/2016 Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe SOK Povjerenstvo za unutarnju prosudbu 2014 PMFST Obrazac-Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SOK-a UNIST-a v2 1  PMFST Obrazac-Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SOK-a UNIST-a v2 2 Izvješće – unutarnja prosudba Sveučilišta u Splitu 2014 FIN Odbor za unaprjeđenje kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu – 26.10.2016. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu – 26.10.2016.

DOKUMENTI NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Nova verzija ESG-a ENQA (2009.): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – 3rd edition verzija na hrvatskom jeziku INQAAHE (2007.): Guidelines of good practice in quality assurance UNESCO/OECD (2005): Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education

DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Narodne novine, br. 123/03, 105/04, 174/04 i 45/09 Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Narodne novine br. 45/09 Priručnik za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokoobrazovnih institucija u RH , AZVO (2008.) Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, Narodne novine br. 24/10 Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (2007.): Postupak vrednovanja visokih učilišta  Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (2007.): Kriteriji za vrednovanje visokih učilišta u sastavu sveučilišta Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (2007.): Upute za sastavljanje Samoanalize visokih učilišta u sustavu sveučilišta Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (2013.): Upute za sastavljanje Tablica uz samoanalizu visokog učilišta u sastavu sveučilišta   Kolektivni ugovor za znanost i visokom obrazovanju (Kolektivni ugovor NN br. 101/02, Aneks NN br. 81/0, Aneks NN br. 203/03 i Dodatak III. NN br. 28/06)

STUDIRANJE/ANALIZA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA/STUDENTSKE ANKETE

2013 14 Obrazac Analiza uspjesnosti studiranja PMF 2012 13 Obrazac Analiza uspjesnosti studiranja PMF Zaključci i prijedlozi za poboljšanje uspješnosti st udiranja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Split (Odluka Fakultetskog vijeća 13. 07. 2011) ANALIZA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA UNIST , izvještaj iz 2008. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM STUDENTSKIM ANKETAMA: Zbirni izvještaj, 1. semestar 2013-2014 Zbirni izvještaj, 2. semestar 2013-2014 Rezultati evaluacije Studentske ankete od strane nastavnika Sveučilišta u Splitu PMF-studentsko vrednovanje rada stručnih službi i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života, 2014./2015. UNIST-studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi ze drugih vidova studentskog života, 2014./2015.

DOPUSNICE

Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti Poslijediplomski sveučilišni studij Biofizike Integrirani preddiplomski i diplomski studij Konzervacija i restauracija Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizma Preddiplomski sveučilišni studij Fizike i Informatike Diplomski sveučilišni studij Fizike za smjerove Nastavnički,Astrofizika,Biofizika,Fizika okoliša,Računarska fizika

STATUTI

Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu Statut Sveučilišta u Splitu

RADNI ODNOSI

Pravilnik o radu Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata Pravilnik o vanjskoj suradnji Sveučilišta u Splitu

STUDIJI I STUDENTI

Statut studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu Pravilnik o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima (10. 07. 2014.) Pravilnik o studiju i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada te prijavi teme i polaganje predmeta završni preddiplomski ispit (22. 09. 2014.) Pravilnik o akademskom priznanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Pravilnik o obliku diplome i dopunske isprave o studiju te sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrda i tuljca diplome i svjedodžbe Pravilnik o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Odluka o pravu na mirovanje studentskih obveza te prijelazima i promjenama studijskih programa (09. 02. 2011.) Pravila za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Odluka o pravu na mirovanje studentskih prava i obveza (27. 11. 2013.) Odluka o prijelazima i promjenama studijskih programa (27. 11. 2013.) Odluka o promjenama studijskih programa (27. 11. 2013.) Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (27. 11. 2013.) Pravilnik o stipendiji Sveučilišta u Splitu (18. 12. 2014.) Pravilnik o nagradi studenata Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradi studenata (22. 09. 2014.)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.) Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (12.03.2014.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Pravilnik o stručnom usavršavanju na programu Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja

ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Sveučilišta u Splitu Etički kodeks

SUSTAV ZA KVALITETU

Samoanaliza_PMFST Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Pravilnik o ustroju i ulozi sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku vrednovanja nastavnika i nastave od strane studenata Priručnik osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu Pravilnik o ustroju sustava kvalitete Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete

INFORMACIJSKI SUSTAVI

Osnove korištenja informatičke infrastrukture – studenti, prava i obaveze Sigurnosna politika informacijskog sustava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu Ldap imenik – funkcionalnost i održavanje, prava i obveze korisnika Obrazac za postavljanje obavijesti na web stranice Fakulteta

KNJIŽNICA

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik zaštite na radu

OSTALI PROPISI FAKULTETA

Pravilnik o ustroju i radu Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Pravilnik o znanstvenim i umjetnikim podrujima poljima i granama (NN118/2009) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 82/2012) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/2013) Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna zvanja Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja

OSTALI PROPISI

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje