Misc-User-icon

Antun Arbunić

doc.dr.sc.

E-mail: Antun.Arbunic@pmfst.hr

Životopis

Rođen 1958. u Splitu a osnovnu i srednju školu završio na Hvaru. 1976. u Zadru upisuje Pedagošku akademiju, smjer razredne nastave, koju je diplomirao (1979.) na temu iz Metodike elementarne nastave hrvatskog jezika – Kultura usmenog i pismenog izraza u prvom razredu osnovne škole. Od nastavne 1979./80. godine pa do siječnja 2000. radi kao učitelj razredne nastave u osnovnim školama na otoku Hvaru te je u tom vremenu (1985.-1987.) bio i vršitelj dužnosti ravnatelja OŠ u Bogomoljima. Paralelno uz rad, 1988./89., upisuje sam pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ali je studij zbog ratnih prilika morao biti prekinuti u rujnu 1991. te je isti nastavio na Filozofskom fakultetu u Zadru kao jednopredmetni studij pedagogije kojega je završio diplomskim radom (1994.) na temu »Analiza ciljeva i zadataka nastave književnosti u četvrtom razredu osnovne škole«.
Godine 1994. upisao poslijediplomski studij na Edukacijsko-rehabipitacijskom fakultetu u Zagrebu, smjer »Poremećaja u ponašanju«, te istog završio (1997.) obranom magistarskog rada na temu »Slobodno vrijeme mladih i prevencija poremećaja u ponašanju«. Rad predstavlja empirijsko istraživanje područja slobodnog vremena djece osnovnoškolske dobi u funkciji primarne prevencije poremećaja u ponašanju.
Akademske 1997./98. godine prijavio temu doktorske disertacije izvan doktorskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom »Slobodno vrijeme djece (učenika) osnovnoškolske dobi« te istu obranio 12. studenoga 2002. Disertacija praktički predstavlja nastavak znanstvenog bavljenja problematikom slobodnog vremena djece osnovnoškolske dobi.
Od siječnja 2000. zaposlen u suradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je od prosinca 2003. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Za to vrijeme sudjelovao u realizaciji nastave brojnih kolegija u katedrama za opću i sistematsku pedagogiju te didaktiku, a od 2003. do 2005., u okviru pedagoško-didaktičke izobrazbe na FF u Zagrebu, samostalno realizira nastavu i ispite iz didaktike za studente drugih odsjeka Fakulteta. Član projekta Metodologija i struktura izrade nacionalnog kurikuluma, Ministarstva znanosti i tehnologije do srpnja 2005.
Od veljače do travnja 2005. izradio sam tri programa kolegija za učiteljski studij Visoke učiteljske škole u Splitu – Metodika rada s nadarenom djecom, Zlostavljana i zanemarivana djeca te Rad u kombiniranom odjelu – a koja su prihvaćena i izvode se na istom studiju te u programu doškolovanja učitelja.
Akademske 2005./06. recenzent sam Eksperimentalnog nastavnog plana i programa za osnovnu školu koji se primjenjivao u 49 osnovnih škola RH na temelju kojeg je 2006./07. donesen Nastavni plana i programa za osnovnu školu kojem je opetovano recenzent.
Srpnja 2005. prelazi na Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu te predaje Osnove pedagogije, Metodologiju pedagoških istraživanja i Rad s darovitom djecom na studijima za učitelje i predškolski odgoj. Istovremeno kao vanjski suradnik predaje Metodiku društveno-ekonomskog područja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u okviru Dopunskog pedagoško-pšihološkog obrazovanja te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smijer biologije, sudjeluje u formiranju Interdisciplinarnog poslijediplomskog studija iz obrazovanja u prirodnim i tehničkim znanostima za koji izrađuje program Statističke metode u pedagoškim istraživanjima.
Akademske 2006./07. koautor programa studija pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu koji se realizira od akademske 2007./08. Za isti sam izradio 7 programa kolegija koji se realiziraju kao obvezni i izborni kolegiji.
Od akademske 2007./08. vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu za kolegije Didaktika 1 i 2 te Opća pedagogija 1 i 2 koji su pod istim nazivom redefinirani i recertificirani akademske 2014./15.
Od 2009./10. stalno zaposlen na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu na kojem je izradio i izvodi kolegije Didaktika, Pedagogija, Stručno-pedagoška praksa, Metodologija istraživanja u obrazovanju, Primjena statistike u istraživanju obrazovanja, Pedagogija slobodnog vremena i Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Navedeni kolegiji izvode se na diplomskom studiju i u programu Dopunskog pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja.

Znanstvena djelatnost

POPIS OBJAVLJENIH RADOVA U KRONOLOŠKOM SLIJEDU I S NAZNAKOM IZVRSNOSTI

01. A. Arbunić (1998.): Interesi djece za slobodne aktivnosti, izvorni znanstveni članak
(A1), Napredak 139 (2):186-192, Zagreb.
02. A. Arbunić (1998.): Poznavanje interesa djece i njihovih roditelja za slobodnim
aktivnostima kao temelj programa primarne prevencije poremećaja u ponašanju,
izvorni znanstveni članak (A1), Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 34
(1):117-126, Zagreb.
03. A. Arbunić & M. Ljubetić (2000.): Izazov pedagogiji 21. stoljeća, izvorni znanstveni
članak (A2), u: Didaktični in metodični vidiki nadaljnega izobraževanja (zbornik
radova s Međunarodnog znanstvenog savjetovanja), 116-121, Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru, Maribor.
04. A. Arbunić (2000.): Za promjenu razredno-predmetnog sustava, pregledni članak
(A1), Napredak 141 (3) 352-362, Zagreb.
05. A. Arbunić (2001.): Multivarijantne analize u pedagogiji, izvorni znanstveni članak
(A2), u: Teorijsko-metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja, (zbornik
radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija u Opatiji), 232-236, Filozofski
fakultet, Rijeka. (Multivarijat Analysies in Pedagogy, 237-241.).
06. A. Arbunić (2001.): Kvantitativno-kvalitativna usporedba dviju čitanki za četvrti
razred osnovne, (stručni članak), Zrno, vol.XIV., 45-46 (70-71) 18-21, Zagreb.
07. A. Arbunić (2001.).: Djeca i slobodno vrijeme – razlike između aktivnosti provođenja
i pridanih vrijednosti, izvorni znanstveni članak (A2), u: Didaktični in metodični
vidiki prenove in razvoja izobraževanja, (zbornik radova s Drugog međunarodnog
znanstvenog skup), Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, str. 463-476.
08. A. Arbunić (2002.): Slobodne aktivnosti između pedagogijske teorije i prakse, izvorni
znanstveni članak (A2) u: Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, (zbornik
radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija u Crikvenici), 303-309, Filozofski
fakultet, Rijeka. (Spare-time Activities between Pedagogy Theory and Practice, 310-
315).
09. A. Arbunić (2004): Roditelji i slobodno vrijeme djece, izvorni znanstveni članak
(A1), Pedagogijska istraživanja, 1 (2) 221-231. ŠK & HPD, Zagreb.
10. A. Arbunić, M. Ljubetić (2006): Skrbne i ubojite navike u ponašanju u odnosima sa
„značajnim drugima“, izvorni znanstveni članak (A1), Napredak, 147 (2), 149-160.
HPKZ, Zagreb.
11. A. Arbunić (2006): Slobodno vrijeme djece otoka Hvara i njihova dob, izvorni
znanstveni članak (A1), Odgojne znanosti, 8 (1), 171-190. Učiteljski fakultet, Zagreb.
12. A. Arbunić, M. Ljubetić (2006): Obitelj i slobodno vrijeme djece kao čimbenici
razvoja, izvorni znanstveni članak (A2), Školski vjesnik, 55 (3-4), 289-310. HPKZ
ogranak u Splitu, Zagreb.
13. V. Kostović-Vranješ, A. Arbunić, (2007): Nastava biologije u srednjim školama,
izvorni znanstveni članak (A1), Napredak, 148 (3), 344-358. HPKZ, Zagreb.
14. A. Arbunić, V. Kostović-Vranješ (2007): Nastava i izvori znanja, prethodno
priopćenje (A1), Odgojne znanosti, 9 (2/14), 255-269. Učiteljski fakultet, Zagreb.
15. M. Ljubetić, A. Arbunić, S. Kovačević, Sonja (2007): Osobine učitelja – studentsko
iskustvo, izvorni znanstveni članak (A2), u: Deontologija učitelja, Kardum, V. (ur.);
59-74. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medulin.
16. M. Ljubetić, A. Arbunić, (2007): Školovanje učitelja u kvalitetnoj školi, izvorni
znanstveni članak (A2), u: RI-KVAŠ 21 – Svaka škola može uspjeti, Kegalj, N.;
Krema, M. (ur.); 31-44. Liber d.o.o. & OŠ Podmurvice, Rijeka.
17. A. Arbunić, I. Tadinac (2009.):Vršnjačko nasilje i zlostavljanje u školi, pregledni rad
(A2), u : Škola po mjeriKardum, V (ur.); 359-373. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Medulin.

Znanstveni skupovi

Međunarodni znanstveni posvet “Didaktični in metodični vidiki nadaljnega razvoja izobraževanja”, Maribor, 1999. Obradio temu: Izazov pedagogiji 21. stoljeća (rad objavljen u Zborniku radova).
Međunarodni znanstveni posvet “Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja, Maribor, 2001. Obradio temu: Djeca i slobodno vrijeme – razlike između aktivnosti provođenja i pridanih vrijednosti (rad objavljen u Zborniku radova).
Međunarodni znanstveni kolokvij »Teorijsko-metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja«. Opatija, 2001. Obradio temu: Multivarijantne analize u pedagogiji (rad objavljen u Zborniku radova).
Međunarodni znanstveni kolokvij »Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse«, Crikvenica, 2002. Obradio temu: Slobodne aktivnosti između pedagogijske teorije i prakse (rad objavljen u Zborniku radova).
Međunarodni znanstveni kolokvij »Udžbenik u virtualnom okruženju«, Zagreb, 2002.
Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 2002. Obradio temu: Koliko roditelji znaju čime se njihova djeca bave u slobodnom vrenenu? (rad objavljen u Pedagogijskim istraživanjima).
Međunarodni znanstveni kolokvij »Suvremena nastava«, Osijek, 2002. Obradio temu: Koncepcija suvremenog udžbenika.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem »Dijete i slobodno vrijeme«, Zagreb, 2005. Obradio temu: Slobodno vrijeme djece otoka Hvara i njihova dob (rad objavljen u Odgojnim znanostima).
Međunarodni stručno-znanstveni skup škola koje promiču ideju Kvalitetne škole W. Glassera: Svaka škola može uspjeti – RI-KVAŠ 21, Rijeka, 2006. Obradio temu: Školovanje učitelja u kvalitetnoj školi (rad objavljen u Zborniku radova).
Znanstvena konferencija: Učitelji i odgojitelji u svjetlu novih studijskih programa, Zadar, 2006.
Znanstveni skup: Europska iskustva i nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj, Zagreb, 2006.
Međunarodni znanstveni i stručni skup: Deontologija učitelja, Medulin, 2007. Obradio temu: Osobine učitelja – studentsko iskustvo (rad objavljen u Zborniku radova).
Međunarodni znanstveni skup: Škola po mjeri, Medulin, 2009. Obradio temu: Vršnjačko nasilje i zlostavljanja u školi – projena roditelja (rad objavljen u Zborniku radova).

Stručni skupovi

Pedagogijska znanost: Novi razvoji i izazovi, Zavoda za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2002.
Međunarodna konferencija o obrazovanju (International Conference of Education), Zagreb, 2002. (sudionik).
Međunarodno savjetovanje: Promicanje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu, u organizaciji WUS-AUSTRIJA, EU, HRC-NET, UN High Commissioner for Human Rights, Zagreb, 2002. (polaznik).
Pedagog – stručni suradnik u suvrmenom menadžmentu odgoja i obrazovanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Opatija, 2003. (član organizacijskog odbora)
Pedagogija između prevencije i društveno neprihvatljivog ponašanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Opatija, 2004.
Interno školsko ocjenjivanje, Zavod za unapređivanje školstva RH, Varaždin, 2004. Obradio temu: Interno školsko ocjenjivanje (pozivno predavanje)
Nacionalni kurikulum i/ili katalozi znanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo i Zavod za pedagogiju FF u Zagrebu, Opatija, 2005.
Znanstveno-stručni skup »Od baštine za baštinu« – 5. dani dječjih vrtića Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Hvar, 2006.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Prema kvalitetnoj školi, Split, 2006. (recenzent)
Međunarodno savjetovanje: Inicijalno obrazovanje nastavnika strukovnih sadržaja, stručnih učitelja i suradnika u nastavi, projekt CARDS 2003 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u suradnji sa ASO, Zagreb, 2007. (polaznik).
Stručno-znanstveni skup »Od baštine za baštinu« – 6. dani dječjih vrtića Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Korčula, 2007.
Okrugli stol: Nova koncepcija studija predškolskog odgoja, Korčula, 2007.
Prvi kongres pedagoga – Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Zabreb, 2007.

Pozivna predavanja

Interno školsko ocjenjivanje, Zavod za unapređivanje školstva RH, Varaždin, 2004.
Metodička artikulacija nastavnih sadržaja prema HNOS-u. »Eőtvős Jósef« Főiskola, Baja, Mađarska, 28. i 29. veljače 2007.

Nastavna djelatnost

Dodiplomska nastava

Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od siječanja 2000. sudjeluje u realizaciji nastave za sistematsku pedagogiju i didaktiku za kolegije: Osnove pedagogije, Metodologija pedagoških istraživanja 1 i 2, Sistematska pedagogija, Osnove socijalne pedagogije, Visokoškolska pedagogija i Pedagogija slobodnog vremena.
U okviru programa pedagoško-didaktičke izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uključen u realizaciju kolegija Didaktike koju od akademske 2003. do rujna 2005. samostalno izvodi.

Na Filozofskom fakultetu u Splitu od akademske 2005./06. do 2009./10. godine izradio programe i predavao kolegije:

 • Osnove pedagogije
 • Metodologiju pedagoških istraživanja
 • Rad s nadarenima
 • Nastava u kombiniranom odjelu
 • Uvod u znanstvenu pismenost
 • Školsku pedagogiju
 • Osnove pedagoške statistike
 • Pedagogiju slobodnog vremena
 • Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
 • Zlostavljana i zanemarivana djeca
 • Metodiku društveno-ekonomskog područja na programu DPPO-a.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu od akademske 2009./10. godine izradio programe i predaje (ili je predavao) kolegije:

 • Didaktika
 • Pedagogija
 • Metodologija istraživanja u obrazovanju
 • Primjena statistike u istraživanju obrazovanja
 • Stručno-pedagoška praksa
 • Pedagogija slobodnog vremena
 • Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
 • Metodiku društveno-ekonomskog područja te
 • prethodno navedene kolegije na programu DPPDMO-a.

Od akademske 2007./08. vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu za kolegije Didaktika (1 i 2) i Opća pedagogija (1 i 2). 2014./15. godine izradio programe i predaje (redefinirane i recertificirane) kolegije:

 • Didaktika 1
 • Didaktika 2
 • Pedagogija 1
 • Pedagogija 2.

Stručna djelatnost

mentor za 5 učitelja pripravnika za koje je izradio programe uvođenja u nastavni rad te su isti s izvrsnim uspjehom položili »stručni ispit«
u dva mandata voditelj stručnog aktiva učitelja razredne nastave za kojega je izradio programe stručne izobrazbe, izradio operativne programe rada za razrednu nastavu u školi (za sve predmete) te održavao stručne seminare za iste
član povjerenstva za ECTS bodovni sustav na Filozofskog fakulteta u Zagrebu izradio prijedlog bodovnog sustava Odsjeka za pedagogiju koji je prihvaćen bez promjena
programi kolegija – izrada i izvođenje: Vidljivi iz Životopisa i Nastavne djelatnosti
stručni rad objavljen u domaćem časopisu: Arbunić, A.: Kvantitativno-kvalitativna usporedba dviju čitanki za četvrti razred osnovne, Zrno, Zagreb, 2001., Vol. 14, br. 45-46 (70-71), str. 18-21.
recenzije Eksperimentalnog nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2005. i 2006.; radova sa Znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem: Prema kvalitetnoj školi, Split, 2006; povremeni recenzent Školskog vjesnika
pozivna predavanja: Interno školsko ocjenjivanje, Zavod za unapređivanje školstva RH, Varaždin, 2004.; Metodička artikulacija nastavnih sadržaja prema HNOS-u. »Eőtvős Jósef« Főiskola, Baja, Mađarska, 28. i 29. veljače 2007.
učitelj razredne nastave (1979.-2000.) u osnovnim školama radio je u svim kombinacijama razredne nastave u područnim i centralnim školama
1985.-1987. vršitelj je dužnosti ravnatelja u OŠ u Bogomoljima
2000. – 2003. bio je član povjerenstva pri obrani četiriju diplomskih radnji na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
sudjelovao kao konzultant na studentskim projektima
2003. sudjeluje kao konzultant pri izradi 7 projekata i samih magistarskih (6) i doktorskih radnji (1), od kojih je pri jednom bio član stručnog povjerenstva za obranu magistarskih radnji
na Filozofskom fakultetu u Splitu član je 3-ju povjerenstva za obranu diplomskih radova, pri čemu je jednoj od pristupnica bio mentor pri izradi diplomskog rada te sa istom sudjelovao na međunarodnom znanstvenom skupu s kojega je u zborniku objavljen pregledni rad
na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu mentor pri izradi dvaju diplomskih radova i koautor članka sa studenticom poslijediplpmskog studija, a čije je izdavanje u tijeku u Školskom vjesniku.

Osvrt na uvjete Rektorskog zbora

U svojstvu stalnog nastavnika već od 2003. izvodio je 300 i više norma sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te i na Filozofskom fakultetu u Splitu.
U svojstvu stalnog nastavnika od 2009. izvodi više od 300 norma sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu te na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.
Izradio i objavio 13 izvornih znanstvenih i 2 pregledna rada, 1 prethodno priopćenje i 1 stručni rad.
Izradio, prezentirao i objavio 8 radova na znanstvenim skupovima, od kojih su 2 izvan RH (6 objavljeno u zbornicima radova, a dva u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama – A1).
Izradio i uveo 11 novih kolegija na Filozofskom fakultetu u Splitu
koautor studija Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Splitu
Izradio, inovirao i predaje 5 obveznih i 2 izborna kolegija na diplomskim studijima Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu koji se izvode i na programu DPPDMO-a.
Izradio, inovirao i predaje 4 obvezna kolegija na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.