Section title

Description

PROJEKTI

Tutorski sustav (AC & NL Tutor)

tutor
Vrijednost projekta 750.000,00 USD
Izvor financiranja Office of Naval Research
Trajanje projekta 15.07.2015.-15.07.2018.
Ime i prezime voditelja projekta Doc.dr.sc. Ani Grubišić
Web stranica projekta AC based on NL Processing

Ciljevi projekta uključuju razvoj gotovo potpuno automatiziranog inteligentnog tutorskog sustava koji će moći poučavati proizvoljno deklarativno područno znanje i komunicirati na prirodnom jeziku. Automatizacija će se očitovati u prilagođavanju i generiranju znanja o učeniku kao i znanja o metodama za poučavanje. Oblikovanje područnog znanja u modulu stručnjaka će također biti automatizirano primjenom metoda ekstrakcije znanja. Štoviše, cijeli proces razvoja, odabira, nizanja i prezentiranja elemenata računalom oblikovanih nastavnih sadržaja biti će u potpunosti automatiziran. Obrada prirodnog jezika će se primjenjivati tijekom dvosmjerne komunikacije u svim fazama učenja, poučavanja i testiranja znanja. Primjena oblikovanja nastave u ovom sustavu omogućava uporabu nekoliko scenarija učenja, poučavanja i testiranja učenikova znanja.

Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma

 
Vrijednost projekta 595.500,00 Kn
Izvor financiranja HRZZ
Trajanje projekta 15.6.2015. – 14.12.2018.
Ime i prezime voditelja projekta Leandra Vranješ Markić
Web stranica projekta HRZZ – Unicold

Ultrahladni plinovi nude besprimjerne mogućnosti proučavanja jako koreliranih sustava i razmatranje izazova u različitim područjima fizike. Pogodni su zbog podesivosti jačine interakcija i mogućnosti kontroliranja i istraživanja utjecaja dimenzionalnosti, nereda i kvantne statistike. Omogućavaju eksperimentalno ostvarenje kako tradicionalnih modela fizike kondenzirane materije tako i novih sustava kao što su spin-orbit vezani (SOC) bozoni.  
Posebno su zanimljive njihove univerzalne osobine, koje omogućavaju uspostavljanje veza između fenomena na različitim skalama energije i duljine. Rezonantni režim s duljinom raspršenja jednakom nuli predstavlja univerzalnu jako interagirajuću unitarnu granicu, gdje su potrebna točna teorijska predviđanja koja uključuju efekte iznad teorije srednjeg polja. Kvantnim Monte Carlo(QMC) metodama moguće je točno riješiti višečestičnu Schrodingerovu jednadžbu za atome, molekule, tekućine, krutine i različite modele. U projektu ćemo dalje razviti metode te ih primijeniti na probleme sustava malog broja i mnoštva hladnih bozonskih i fermionskih atoma, s ciljem karakterizacije njihovih univerzalnih osobina. Prvo, proučit ćemo sustave malog broja čestica, fokusirajući se na realistična molekularna kvantna halo stanja, kao što su klasteri helija i alkalijskih atoma.  

Cilj je utvrditi mogu li se univerzalne relacije skaliranja između energije i veličine sustava, već utvrđene na primjeru trimera, proširiti na sustave većeg broja čestica, što je važno i za halo stanja u nuklearnoj fizici. Nadalje će se proučiti bozonske i bozonsko fermionske mješavine u zamkama različitim dimenzija te u režimima slabih i jakih interakcija. Cilj je utvrditi kako ograničenje mijenja njihove univerzalne osobine. Nadalje će se istražiti utjecaj nereda. Posebno zanimljiv je prijelaz između suprafluida i izolatora kod bozonskih i bozonsko-fermionskih mješavina te lokalizacija suprafluidnosti i Bose-Einsteinove kondenzacije. Naposljetku, QMC metode ćemo dodatno razviti tako da uzimaju u obzir i spinove čestica, što će omogućiti proučavanje univerzalnosti i novih faza SOC plinova. Primjenama metode nastojat ćemo odgovoriti na pitanje kako SOC mijenja univerzalne osobine sustava malog broja čestica te kako se mijenja prijelaz između suprafluida i izolatora.

HRZZ: Formacija i destrukcija domena u vodenim otopinama

 
Vrijednost projekta 500, 313.52 kn
Izvor financiranja HRZZ
Trajanje projekta 15. 09.2014.-14.12.2017.
Ime i prezime voditelja projekta Larisa Zoranić
Web stranica projekta HRZZ – MS-FORMDES

U ovom projektu istraživat će se različiti tipovi strukturiranja u vodenim i drugi otopinama od molekularnih klastera, formacije mikroemulzija, micela do lipidnih dvoslojeva. Glavna ideja je naći zajedničke fizikalne principe koji bi opisali ponašanje ovih uređenih struktura na molekularnom i staničnom nivou. Cilj je ispitati stabilnost klastera i asocijacija, te definirati mehanizme izgradnje i rušenja nastalih domena kada se u sustav uređene otopine dodaje treća komponenta. Istraživanje će imati dvije glavne teme, uređenost u više komponentnim molekularnim otopinama i ponašanje bioloških membrana u interakciji s antimikrobskim peptidima. Metode istraživanja su računalne simulacije metodom molekularne dinamike, uz razvoj teorijske metode integralnih jednadžbi i eksperimentalna mjerenja sustava od interesa.

Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori

bioamp
Vrijednost projekta 410.515,00 kn
Izvor financiranja Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta 15. 09.2014.-14.12.2017.
Ime i prezime voditelja projekta prof.dr.sc. Damir Vukičević
Web stranica projekta BioAmpMode

Višestruko otporne i pan-rezistenthe bakterije, posebno gram-negativne, sve su veći problem unutar i izvan bolnica. Zadnja linija obrane je često peptidni antibiotik kolistin (polimiksin) koji je međutim nefrotoksičan i neurotoksičan. Problem je i to da su bakterije u stanju razviti rezistenciju protiv svih antibiotika u kliničkoj uporabi uključujući i spomenuti peptidni antibiotik. Također, sve češće se pojavljuju infekcije s otpornim bakterijama i preko hrane ili kroz ranice za koje bi očekivali da brzo i lako zacijele. Osobe s oslabljenim imunitetom zbog dijabetesa ili neke druge kronične bolesti također su podložne napadajima takvih patogenih bakterija kojih se vrlo teško riješiti pa opasno ugrožavaju zdravlje i život pacijenata. Nedovoljno pedantna bolnička praksa i neophodnost stavljanja pomoćnih uređaja u tijelo pacijenata (katetera, implanata, pomoći pri disanju) još dodatno povećava opasnost da se razviju naslage (biofilmovi) otpornih bakterija i da se pacijenti tako zaraze dok borave u bolnici.
 

Osnovna je ideja BioAmpMode projekta da „in silico“ konstrukcija peptidnih antibiotika korištenjem prikladnih algoritama može značajno proširiti spektar takvih antibiotika za koje smo unaprijed osigurali i predviđanjima i „in vitro“ testovima da neće biti toksični za ljudske stanice. BioAmpMode project je prvi financirani projekt u Hrvatskoj koji se bavi pronalaženjem, konstrukcijom i testiranjem antimikrobnih peptide kao potencijalnih peptidnih antibiotika. Projekt zapravo imitira proces biološke evolucije koji je doveo do postojanja specijaliziranih netoksičnih peptidnih antibiotika za svaki ljudski organ, samo što taj proces vrlo jako ubrzava tako da nisu potrebni milijuni godina nego svega par mjeseci za konstrukciju novih klasa antibiotika sastavljenih od 20 proteinskih aminokiselina. Dodatne vrijednosti računalnog dizajna antimikrobnih peptida mogu biti ugrađena selektivnost za određene tipove bakterija, antivirusna, antitumorska i imunološko stimulativna funkcija, a u kombinaciji s prikladnim nanočesticama moguće je konstruirati terapeutske platforme s još bolje ciljanim djelovanjem.
U planu je da što bolje iskoristimo postojeće i konstruramo nove ljestvice aminokiselinskih svojstava kako bi smo pronašli inovativne molekularne deskriptore pogodne za povezivanje strukture i djelovanja antimikrobnih peptida. Također namjeravamo što bolje iskoristiti ogromno bogatsvo podataka sadržanih u genomu, transkriptomu i proteomu organizama za koje su ti podaci ušli u GenBank, EST i u Uniprot bazu podataka koristeći metode koje smo sami razvili kao i razvojem dodatnih metoda i algoritama.

STEMp

„Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“

 
 
Vrijednost projekta 3.997.242,58 HRK
Izvor financiranja Europski socijalni fond
Trajanje projekta 18.06.2015-18.09.2016.
Ime i prezime voditelja projekta Tea Dragičević
Web stranica projekta STEMp

stemp
 
Opći cilj projekta je doprinos daljnjem provođenju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u sektoru obrazovanja profesora. Razvija se prijedlog standarda zanimanja i prijedlog standarda kvalifikacija za nastavnike informatike, fizike, tehnike, biologije, kemije, matematike te će se, na taj način, modernizirati studijski programi za izobrazbu profesora prethodno navedenih područja, i to sve na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira razradom ishoda učenja.
 

Do sada, u procesu obrazovanja nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike nisu bila jasno definirane kompetencije ni ishodi učenja. Dakle, definiranje nacionalnog standarda zanimanja i kvalifikacije za spomenute profesore je važno za razvoj kurikuluma u visokom obrazovanju. Stoga ovim projektom doprinosimo razvoju standarda zanimanja i kvalifikacije za nastavnike spomenutih područja čime postavljamo temelje modernim studijskim programima za izobrazbu tih profila zanimanja.
Ovaj projekt zahvaća interdisciplinarno područje izobrazbe nastavnika koje, zbog svoje kompleksnosti, predstavlja veliki izazov za opis i uključivanje u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO).Trenutno u Hrvatskoj djeluje 14 programa za izobrazbu nastavnika informatike, 10 za izobrazbu profesora matematike, 11 za izobrazbu profesora fizike, 3 za izobrazbu profesora tehnike, 3 za izobrazbu profesora biologije, te 6 za izobrazbu profesora kemije. Ovaj projekt zahvaća interdisciplinarno područje izobrazbe nastavnika koje, zbog svoje kompleksnosti, predstavlja veliki izazov za opis i uključivanje u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO).Trenutno u Hrvatskoj djeluje 14 programa za izobrazbu nastavnika informatike, 10 za izobrazbu profesora matematike, 11 za izobrazbu profesora fizike, 3 za izobrazbu profesora tehnike, 3 za izobrazbu profesora biologije, te 6 za izobrazbu profesora kemije.
Većina tih programa nije opisana u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Ustanove visokog školstva koje se bave izobrazbom profesora spomenutih područja u Hrvatskoj, u velikoj mjeri nemaju pripremljene svoje planove i programe studija prema standardima koji se predviđaju na europskoj (u skladu s QF-EHEA i EQF), a sada i na hrvatskoj razini (HKO). Razlog tome je najčešće nepripremljenost nastavnog kadra za razvoj i provođenje studijskih programa temeljenih na ishodima učenja. Stoga je potrebno osposobiti iste za dostizanje spomenutih kompetencija, što će se u okviru projekta realizirati na radionicama, te putem web-portala i sustava za on-line učenje. Većina tih programa nije opisana u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Ustanove visokog školstva koje se bave izobrazbom profesora spomenutih područja u Hrvatskoj, u velikoj mjeri nemaju pripremljene svoje planove i programe studija prema standardima koji se predviđaju na europskoj (u skladu s QF-EHEA i EQF), a sada i na hrvatskoj razini (HKO). Razlog tome je najčešće nepripremljenost nastavnog kadra za razvoj i provođenje studijskih programa temeljenih na ishodima učenja. Stoga je potrebno osposobiti iste za dostizanje spomenutih kompetencija, što će se u okviru projekta realizirati na radionicama, te putem web-portala i sustava za on-line učenje.
Glavna ideja projekta je opisati nove studijske programe preko ishoda učenja te kompetencija, vještina i znanja. Takvim pristupom olakšava se njihova prepoznatljivost i njihovo formalno smještanje u HKO. Glavna ideja projekta je opisati nove studijske programe preko ishoda učenja te kompetencija, vještina i znanja. Takvim pristupom olakšava se njihova prepoznatljivost i njihovo formalno smještanje u HKO.
Nadalje, prikladno opisivanje studijskih programa omogućava jednostavniju mobilnost studenata unutar sličnih studijskih programa u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. S obzirom da će definiranje standarda zanimanja i kvalifikacije za spomenute profile utjecati na njihovo inicijalno obrazovanje i trajno osposobljavanje i vrednovanje kvalitete postignutih ishoda učenja, kao ciljne skupine u projekt su uključeni i predstavnici ključnih sudionika u obrazovanju tog kadra: fakulteti za izobrazbu nastavnika, srednje škole prirodoslovno-matematičkog gimnazijskog tipa te Agencija za odgoj i obrazovanje. Nadalje, prikladno opisivanje studijskih programa omogućava jednostavniju mobilnost studenata unutar sličnih studijskih programa u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. S obzirom da će definiranje standarda zanimanja i kvalifikacije za spomenute profile utjecati na njihovo inicijalno obrazovanje i trajno osposobljavanje i vrednovanje kvalitete postignutih ishoda učenja, kao ciljne skupine u projekt su uključeni i predstavnici ključnih sudionika u obrazovanju tog kadra: fakulteti za izobrazbu nastavnika, srednje škole prirodoslovno-matematičkog gimnazijskog tipa te Agencija za odgoj i obrazovanje.

Visokofrekventna ultrazvučna dijagnostička sonda za napredne oftalmološke primjene (microOPHTASOUND)

 
Vrijednost projekta 430.080,87 kn
Izvor financiranja HAMAG-BICRO
Trajanje projekta 01. 06.2016 -01.06.2017.
Ime i prezime voditelja projekta Prof.dr.sc. Ante Bilušić

Cilj ovog projekta je eksperimentalna potvrda tehnološke izvedivosti koncepta visokofrekventne ultrazvučne oftalmološke dijagnostičke sonde za mapiranje mikrostruktura u prednjem dijelu oka u vrlo visokoj rezoluciji. Ideju i motivaciju za projekt omogućile su diskusije s oftalmolozima klinike „Svjetlost“ i prethodne istraživačke aktivnosti na Odjelu za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, posebno kroz projekt MEMSplit financiran iz strukturnih fondova EU-a te nedavno obranjeni diplomski rad na temu teorijskog modeliranja oftalmološkog visokofrekventnog ultrazvučnog pretvarača s fazno usklađenim piezoelektričnim mikro-elementima. Kao jedan od rezultata projekta MEMSplit uspostavljeni su infrastrukturni i eksperimentalni potencijali za rad s mikrostrukturama i mikro-elektromehaničkim uređajima (MEMS) na Sveučilištu u Splitu.
 

Teorijski model detaljno zaokružen u spomenutom diplomskom radu definira uvjete koje moraju ispunjavati fizikalni parametri ultrazvučnog pretvarača za korištenje u dijagnosticiranju mikrostruktura u prednjem dijelu oka. Ovim projektom će se pokazati je li uopće moguće tehnološki realizirati takav ultrazvučni pretvarač iznimno visoke prostorne preciznosti i osjetljivosti, pri čemu je glavni konceptualni i tehnološki izazov pojava tzv. preslušavanja (engl. „crosstalk“). Pod preslušavanjem se podrazumijeva međusobni neželjeni utjecaj susjednih piezoelektričnih elemenata generiranjem i detekcijom parazitnih signala, zbog gustog pakiranja pojedinačnih piezoelektričnih elemenata u minijaturni niz submilimetarskih dimenzija, što je glavni razlog dosadašnjeg nepostojanja takvih sondi na tržištu. Napredak tehnologije i inženjeringa piezoelektričnih materijala zadnjih godina otvara priliku da se ovaj tehnološki koncept ostvari korištenjem piezoelektričnih debelih filmova s naparenim nizom elektroda. Pokažu li predviđena istraživanja da je navedeni teorijski koncept tehnološki ostvariv, otvara se put za daljnji razvoj kompletnog medicinskog dijagnostičkog uređaja s krajnjom primjenom u oftalmološkoj dijagnostici prednjeg dijela oka, a čije bi prednosti bile prenosivost i veća dijagnostička preciznost te in-situ asistiranje pri kirurškim zahvatima na oku.


projekti