SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 33

N A T J E Č A J

za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija
„Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“
u akademskoj godini 2018./2019.
za usmjerenja
Biologija, Informatika, Kemija i Tehnika
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti

 

 

1.         UVJETI ZA UPIS

Na Natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji pripadaju jednoj od sljedećih skupina:

Skupina I., pristupnici koji su završili:

 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke,
 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij inženjerskog ili istraživačkog smjera (dipl. ing. struke nakon četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili integrirani studij 0+5), uz stečene pedagoške kompetencije od 60 ECTS bodova.

Skupina II., pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom Poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti.

Minimalna prosječna ocjena pristupnika tijekom prethodno završenih studija mora biti 4,0. Iznimno, Povjerenstvo poslijediplomskog studija može odobriti upis i kandidatima s prosječnom ocjenom manjom od 4,0, ali ne manjom od 3,5.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature (razina B2).

 Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga, konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo poslijediplomskog studija.

2.         BROJ PRISTUPNIKA, ŠKOLARINA I TRAJANJE STUDIJA

Upisna kvota je 20 studenata.

Školarina u prvoj godini studija u iznosu od 15.000,00 kn i upisnina u iznosu od 400,00 kn uplaćuju se jednokratno na IBAN Fakulteta: HR1723300031100068831, poziv na broj  00 65264100-20010, a dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa.

Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže navedenu dokumentaciju:

 1. Ovjerenu presliku diplome dodiplomskog odnosno diplomskog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 2. Prijepis ocjena dodiplomskog odnosno preddiplomskog i diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s prosjekom ocjena,
 3. Uvjerenje/Potvrdu o stečenoj pedagoškoj kompetenciji od 60 ECTS bodova
 4. Ovjerenu presliku diplome o stečenom stupnju magistra znanosti
 5. Prijepis ocjena magistarskog znanstvenog studija s prosjekom ocjena
 6. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 7. Životopis s popisom objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
 8. Rodni list
 9. Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
 10. Preporuku/e profesora i/ili potencijalnog mentora

*s pristupnicima koji nemaju odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, obavit će se razgovor na engleskom jeziku

Obrazac za prijavu (PMFSTDRS_1) nalazi se na službenim mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom do 1. listopada 2018. godine na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, uz naznaku Natječaj za poslijediplomski sveučilišni studij – „Istraživanje u  edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“.

Od 27. kolovoza 2018. godine prijave se mogu dostaviti i osobno na protokol Fakulteta svakim radnim danom u vremenu od  9 do 15 sati.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Start typing and press Enter to search

Skip to content