SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

 

  NATJEČAJ

 

za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje prirodnih ili tehničkih znanosti, pod mentorstvom doc.dr.sc. Damira Kovačića za rad na projektu „Dizajn i primjena novih nano-strukturnih materijala u neuro-elektroničkim sučeljima za biomedicinsku primjenu“ koji se provodi u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM-REI), na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu, temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” raspisanog u prosincu 2017.godine.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17)  te obvezne uvjete i dodatne kriterije:

Obvezni uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
 • poželjno iskustvo rada u znanstvenom ili tehničkom laboratoriju
 • prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na projektima iz eksperimentalnih prirodnih ili tehničkih znanosti, uključivši i znanje programiranja barem u jednom od prihvaćenih programskih jezika (C, C++, Python ili Matlab),
 • sposobnost integracije u multidisciplinarni istraživački tim,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika

 

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom studiju
 3. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija
 5. dokaz o državljanstvu

 

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (za Natječaj za doktoranda na HRZZ), Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, te elektroničkim putem na e-mail adresu: Damir.Kovacic@pmfst.hr.

 

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content