SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

U Splitu, 4. ožujka 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA KARNINČIĆ

DIPLOMSKI STUDIJ: MATEMATIKA , Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada: Matematička igra Codenames – projektiranje

POVJERENSTVO ZA OBRANU DIPLOMSKOG RADA :

1. Doc.dr.sc. Gordan Radobolja – predsjednik
2. Željka Zorić, v. predavač – članica
3. Dr.sc. Aljoša Šubašić – član

Datum obrane: 13. ožujka 2019. u 1315 sati
Soba B 3-16

Start typing and press Enter to search