SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 16. srpnja 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DUBRAVKA KOVAČ
Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: Računarska fizika

Naslov diplomskog rada:

Utjecaj kolesterola i izmjeničnog električnog polja na elektroformaciju ogromnih unilamelarnih vezikula

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Izv.prof.dr.sc. Marija Raguž – predsjednica
2. Prof.dr.sc. Ante Bilušić – član
3. Doc.dr.sc. Larisa Zoranić – članica

Datum i sat obrane: 22. srpnja 2019. u 1000 sati
Soba: B-3-53

Start typing and press Enter to search