SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 10. prosinca 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: IVANA MALEŠ

Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Antimikrobna aktivnost kvaternih soli piridinijeva-4-aldoksima

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Izv.prof.dr.sc. Ana Maravić – predsjednica
2. Doc.dr.sc. Renata Odžak – članica
3. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić – član

Datum i sat obrane: 17. prosinca 2019. u 1200 sati
Soba: B-2-21

Start typing and press Enter to search