SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 10. veljače 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: KATARINA ŽUŽIĆ

Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Prehrana juvenilnih stadija šnjura pučinara
Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868.)
u srednjem Jadranu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Mate Šantić – predsjednik
2. doc. dr. sc. Antonela Paladin – članica
3. doc. dr. sc. Elma Vuko – članica

Datum i sat obrane: 14. veljače 2020. u 1300 sati
Soba: B-2-21

Start typing and press Enter to search