Mirjana SkočibušićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 292 , Lokacija:  soba B2-57, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: www.pmfst.unist.hr/mirjana, E-mail: mirskoc@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • Otpornost bakterija na antimikrobne lijekove i mehanizmi djelovanja
  • Molekularna mikrobiologija
  • Prirodne i sintetske antimikrobne tvari

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko mikrobiološko društvo
  • Hrvatsko društvo za zaštitu voda

   

  Obrazovanje

  • 1991. – 1998. Doktorski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktorica prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1982. – 1987. Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu -Magistrica prirodnih znanosti, polje Biologija
  • 1973. – 1977. Diplomski studij “Eksperimentalna biologija”, “Biologija- nastavnički smjer”, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Diplomirani inženjer biologije, Profesorica biologije

  Radno iskustvo

  • 2017. – danas, izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013. – izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2013.- docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2002. – 2005. – viši asistent , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1986. – 2002.- asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 137651
  ReasercherID :  E-4122-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2016 – danas, “Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula“, IP-2016-06-3775N00014-15-1-2789, HRZZ – znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  • 2007 – 2014, “Indikatori fekalnog onečišćenja i moguće patogene bakterije u obalnom moru“ (177-0000000-3182), MZO, znanstvenoistraživački projekt – voditelj
  • 2001 – 2006, “Nacionalni program ispitivanja kakvoće voda na državnim vodama” – LBS programi, Hrvatske vode i Državna uprava za vode- stručni projekt- suradnik
  • 1998 -2000, “Ekološki i socioekonomski profil rijeke Cetine” – UNEP- Mediteranski akcijski plan, PAP. stručni projekt – suradnik
  • 1986-1990. “Istraživanje i zaštita okoliša kopnenog dijela Hrvatske”- MZT znanstvenoistraživački projekt – suradnik
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Osnove mikrobiologije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2005 – danas
  • Mikrobiologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2012 – danas
  • Mikrobiologija namirnica – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – danas
  • Mikrobiologija – Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu – 2013 – danas
  • Talofita – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2005 – danas

  Diplomska nastava

  • Specijalna mikrobiologija – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2005 – danas
  • Mikrobiologija mora- Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2005 – danas
  • Invazivni organizmi mora- Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2005 – danas

  Poslijediplomska nastava

  • Ekologija i zaštita okoliša – Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – danas
  • Bakterije, virusi i subviralni patogeni – Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (doktorski studij), Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – 2013 – danas
  • Ekologija mikroorganizama – Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu – 2013 – danas
  • Flora i vegetacija mora – Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu – 2013 – danas
  • Mikrobiološko onečišćenje mora – Program sveučilišnog poslijediplomskog studija: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša – Kemijsko- tehnološki fakultet u Splitu – 2016 – danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Boban Mate (2011). „Invazivni organizmi u moru: Caulerpa racemosa“
  • Laušić Josipa (2011). „Toksični metaboliti zelene alge Caulerpa taxifolia (Vahl) Aqardh “
  • Pera Kristina (2016). „Preživljavanje alohtonih mikroorganizama u morskom okolišu“
  • Jerončić Mia (2017). „ Epidemiološki značaj bakterija roda Campylobacter u namirnicama “

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Mršić Tanja (1999). „Antimikrobno djelovanje eteričnih ulja rodova Satureja i Salvia“
  • Malenica Sandra (1999). „Antimikrobno djelovanje biljnih pripravaka“
  • Buratović Marita (1999). „Antimikrobna aktivnost toksičnih metabolita Caulerpa taxifolia“
  • Koštan Meri (1999). „Sastav fitocenoza rijeke Jadro
  • Ivić Jasna (1999). „Djelovanje toksičnih metabolita zelene alge Caulerpa taxifolia (Vahl) Agard na rast bakterija“
  • Kuvek, Tamara (2000). „Morfološka obilježja vrsta reda Charales u rijeci Jadro“
  • Petrović, Danijela (2000). „Sastav i antimikrobno djelovanje eteričnih ulja klinastolikog vriska (Satureja cuneifolia Ten.) “
  • Marin Marijana(2001). „Rasprostranenost vrsta reda Charales u Baćinskim jezerima“
  • Peruzović Fani (2001). „Ispitivanje mutagenog djelovanja formaldehida metodom Ames-testa“
  • Puljiz Živana (2001). „Ispitivanje antimikrobne aktivnosti zelene alge Caulerpa taxifolia“
  • Penava Tanja (2003). „Rasprostranjenost vrsta reda Charales u Baćinskim jezerima“
  • Begović Ana (2006). „Struktura bakterijskih zajednica u priobalnom području Splita“
  • Rašić Zora (2006). „Određivanje antimikrobne aktivnosti ekstrakta modrozelene alge Nostoc verrucosum Vaucher (Cyanobacteria) “
  • Novokmet Mirjana (2008). „ Antimikrobna osjetljivost bakterija roda Enterococcus-indikatora fekalnog onečišćenja mora“
  • Boban Anđela (2009). „ Osjetljivost na antibiotike bakterija iz porodice Vibrionaceae u obalnom području Splita“
  • Pletikosić Silvana (2011). „Molekularna identifikacija beta-laktamaza proširenog spektra u izolatima Enterobacter cloacae u moru“
  • Kirn, Arno (2011). „Molekularna identifikacija gena koji kodiraju prošireni spektar ß-laktamaza (ESBL) u izolatima Klebsiella pneumoniae u priobalnom području splitskoga akvatorija”
  • Jocić, Helena (2011). „Molekularna identifikacija gena koji kodiraju prošireni spektar ß-laktamaza (ESBL) u Escherichia coli izolatima u Kaštelanskom zaljevu“
  • Ćerdić, Darija (2012). „Osjetljivost na antibiotike i molekularna identifikacija proširenog spektra β-laktamaza kod vrsta roda Pseudomonas u priobalnom moru“
  • Franulović Trenta, Tamara (2012). „Molekularna identifikacija AmpC beta-laktamaza u bakterijskim izolatima iz priobalnog područja Kaštelanskog zaljeva“
  • Delić Marija (2015). „Izolacija i molekularna karakterizacija gena antimikrobne rezistencije u vrstama Enterobacter sp. izoliranih iz školjkaša“
  • Vodogaz Sara (2016). „Antimikrobna aktivnost i mehanizmi djelovanja dikalijevog-trioksihidroksitetrafluorotriborata, 〖 K〗_2[B_3 O_3 F_4OH]“
  • Žure Klara (2017). „Antimikrobna aktivnost i mehanizmi djelovanja fitola na Gram-negativne bakterije“

  Magistarski radovi

  • Lacić Sandra(2008 ). “Ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike u splitskom akvatoriju“
  • Banović Tamara (2008 ). “Rasprostranjenje indikatora fekalnog onečišćenja i potencijalno
   patogenih bakterija u organizmima bentosa
  • Bulovan Maleš Branka (2009). “Strategija aktivnog učenja u nastavi biologije“

  Doktorske disertacije

  • Maravić Ana (2013). “Mehanizmi rezistencije Gram-negativnih bakterija priobalnog područja
   Kaštelanskog zaljeva na antibiotike“ Prirodoslovno-matematički fakultet ,Sveučilište u Zagrebu

  Start typing and press Enter to search