Split, 28. siječnja 2019.

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018/2019. – drugi krug, 7. siječnja, Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019.

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – osposobljavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste i doc. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu zaprimio 1 prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

– Lista – osposobljavanje

Br.

Ime kandidata

Broj dana

Prihvatna ustanova

Akademska/

profesionalna postignuća

Motivacija

Diseminacija

Ukupno

 1.

Ana Marović 

University of Porto 

 40

30 

 70

Start typing and press Enter to search

Skip to content