Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018/2019. – treći krug, 4. veljače 2019. godine,  Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – osposobljavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste i doc. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici održanoj dana 4. siječnja 2019. godine, utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu zaprimio 2 prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

Privitak:

–           Lista – osposobljavanje

 

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/

profesionalna postignuća

Motivacija Diseminacija Ukupno
 1. Ivana Ljubić 5 Freie Universität Berlin 43 30 0 73
 2. Anita Mikelić 5 Freie Universität Berlin 35 29 0 64

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content