SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 11. prosinca 2018.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: TOMA-IVO ŠKROBICA

Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: Računarska fizika

Naslov diplomskog rada:

Primjena teorije funkcionala gustoće na jedno-
fotonske apsorpcijske spektre građevnih
jedinica olovnih halidnih perovskitnih
materijala

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Doc.dr.sc. Marjan Krstić, pred. – predsjednik
2. Prof.dr.sc. Paško Županović – član
3. Prof.dr.sc. Ante Bilušić – član

Datum i sat obrane: 20. prosinca 2018. u 1430 sati
Soba: B-3-53

Start typing and press Enter to search