Voditelj grupe

Odjel/Katedra:

Odjel za kemiju

Područje istraživanja:

Istraživanje biološki aktivnih spojeva u ekosustavu, njihov utjecaj na ekosustav i na zdravlje ljudi a posebno:
– endokrino aktivne tvari u sedimentu i bioti
– fitoplanktonski toksini u školjkašima
– biokemijski parametri kvalitete školjkaša

Članovi grupe

Opis istraživanja:

Fokus jednog dijela istraživanja je na biološki aktivnim tvarima antropogenog porijekla. U dosadašnjim istraživanjima HPLC (Hight Performance Liquid Chromatography) instrumentom izmjerene su preliminarne koncentracije BPA u uzorcima sedimenta i suspendirane tvari s istočne strane Jadrana. Nastavit će se istraživanja sedimenta a obuhvatit će pored bisfenola A i nonilfenol (NP), oktilfenol (OP) i t-oktilfenol (t-OP). Navedeni spojevi određivat će se i u biološkom materijalu.
Drugi dio istraživanja odnosi se na nastavak istraživanja teških metala u Jadranu. Korištenjem AAS (Atomic Absorbtion Spectroscopy) izmjerene su koncentracije teških metala u školjkašima iz Malostonskog zaljeva. Koncentracije teških metala korelirane su s koncentracijama DSP fitoplaktonskih toksina što je ujedno nastavak prethodnih istraživanja prisutnost fitoplanktonskih toksina u školjkašima.

Kontakti s akademskim i drugim institucijama:

– Institut za oceanografiju i ribarstvo

Opis dosadašnje suradnje:

Dr.sc. Ivana Anđelić i dr.sc. Nenad Vuletić su eksperimentalni dio doktorskog rada izradili na Institutu, doc.dr.sc. Stjepan Orhanović je u suradnji s više grupa s Instituta objavio nekoliko znanstvenih radova

Planovi budućih istraživanja:

Fokus istraživanja je na biološki aktivnim tvarima antropogenog porijekla koje su uz bisfenol A (BPA) još nonilfenol (NP), oktilfenol (OP) i t-oktilfenol (t-OP). Planiran je nastavak istraživanja zagađenja s recentnim uzorcima sedimenta uz određivanje sadržaja organske tvari i granulometrijskog sastava. Istraživanje se širi na mjerenja koncentracija NP, OP i t-OP u uzorcima sedimenta i školjkaša korištenjem HPLC-a. Planirano je povezivanje dosadašnjih istraživanja koncentracija teških metala u školjkašima s istraživanjima BPA te NP, OP i t-OP. Nastavlja se istraživanje prisutnost fitoplanktonskih toksina u školjkašima. Kad god je moguće uz uzorke prikupljaju se temperatura, salinitet i koncentracija kisika u moru kao popratni parametri. Za potrebe istraživanja određuje se biokemijski sastav školjkaša u različitim fazama rasta. Proteini se određuju metodom po Bradfordu, sastav aminokiselina HPLC-om, sastav lipida modificiranom metodom po Bligh i Dyeru, a sastav masnih kiselina GC-om (Gas Chromatography).
Ovisno o izmjerenim količinama zagađivača u sedimentu i bioti istraživanja će se proširiti na njihov utjecaj na organizme u moru i posredno na zdravlje ljudi.

Popis odabranih znanstvenih radova:

1) Došlić T. i Vukičević D. (2007) Computing Bipartite Edge Frustration of Fullerne Graphs, Discrete Appl. Math, 155 (10) 1294-1301.
2) Randić M., Kroto H. i Vukičević D. (2007) Numerical Kekulé Strucutres and Partitioning of π-Electrons to Pentagonal and Hexagonal Rings, J. Chem. Inf. Model, 47 897-904.
3) Hansen P. I Vukičević D. (2007) Comparing the Zagreb Indices, Croat. Chem. Acta, 80 (2) 165-168.
4) Vukičević D. (2007) Comparing variable Zagreb indices, MATCH Commun. Math. Comput. Chem, 57 (3) 633-641.
5) Vukičević D. i Žigert P. (2008) Binary Coding of Algebraic Kekule Structures of Catacondensed Benzenoid Graphs, Appl. Math. Lett, 21 (7) 712-716.
6) Kutnar K., Marušić D. i Vukičević D. (2009), On decompositions of leapfrog Fullerenes, J. Math. Chem, 45 (2) 406-416.
7) Furtula B., Graovac A., Vukičević D. (2009) Atom-bond connectivity index of trees, Discrete Appl. Math, 157 (13) 2828-2835.
8) Juretić D., Vukičević D., Ilić N., Antcheva N. and Tossi A. (2009) Design of selective peptide antibiotics by using the sequence moment concept, J. Chem. Inf. Model, 49 (12) 2873–2882.
9) Hansen P. and Vukičević D. (2009) Variable Neighborhood Search for Extremal Graphs. 23. On the Randić Index and Chromatic Number, Discrete Math, 309 (13) 4228-4234.
10) Furtula B., Graovac A. and Vukičević D. (2010) Augmented Zagreb index, J. Math. Chem, 48 (2) 395-400.
11) Rajtmajer S. M., Vukičević D. (2010) A Note on the Estrada Communicability Algorithm for Detecting Community Structure in Complex Networks, Applied Mathematics and Computation, Appl. Math. Comput. 217 3516–3521.
12) Vukičević D. and Gašperov M. (2010) Bond Additive Modelling 1. Adriatic Indices, Croat. Chem. Acta, 83 (3) 243-260.
13) Vukičević D. and Pisanski T. (2010) On the extremal values of ratios of number of paths, Ars Math. Contemp, 3 215–235.
14) Vukičević D. (2011) Bond Additive Modeling 6. Randomness vs. Design, MATCH Commun. Math. Comput. Chem, 65 415-426.
15) D. Vukičević, J. Đurđević (2011) Bond additive modelling 10. Upper and lower bounds of bond incident degree indices of catacondensed fluoranthenes, Chem. Phys. Lett, 515 186-189.
16) Sedlar J., Vukičević D., Hansen P. (2011) Using size for bounding expressions of graph invariants, Ann. Oper. Res, 188 (1) 415-427.
17) Caporossi G, Paiva M., Vukičević D., Segatto M. (2012) Centrality and Betweenness: Vertex and Edge Decomposition of the Wiener Index, MATCH Commun. Math. Comput. Chem, 68 293-302.
18) Vukičević D., Caporossi G. (2013) Network descriptors based on betweenness centrality and transmission and their extremal values, Discrete Applied Mathematics, 161 2678-2686.
19) Antunović S., Kokan T., Vojković T., Vukičević D. (2013) Generalised Network Descriptors, Glasnik Matematički, 48 (2013) 211-230.
20) Govorčin J., Škrekovski R., Vukašinović V., Vukičević D. (2016) A measure for a balanced workload and its extremal values, Discrete Applied Mathematics, 200 59-66.

Područja pametne specijalizacije

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
Potpodručje Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
Indikativne IRI teme:
oprema, sustavi, aplikacije i rješenja koja se koriste u istraživanjima i testiranjima novih načina liječenja i dijagnostike te praćenja promjena vezano uz bolesti

Tematsko prioritetno područje ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
Potpodručje Nutricionizam
Indikativne IRI teme:
prirodni zdravi proizvodi
funkcionalna i obogaćena hrana

Tematsko prioritetno područje ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
Potpodručje Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali
Indikativne IRI teme:
laboratorijsko tretiranje otpadnih voda i tokova; tehnike i zaštita biološke raznolikosti

Tematsko prioritetno područje HRANA I BIOEKONOMIJA
Potpodručje Održiva proizvodnja i prerada hrane
Indikativne IRI teme:
zdravstvena sigurnost hrane
očuvanje proizvoda

Start typing and press Enter to search

Skip to content