Topološki seminar

Znanstvena aktivnost iz matematike na Sveučilištu u Splitu organizirano je započela 1986. god. osnivanjem Matematičkog seminara. U radu seminara sudjelovali su svi matematičari zaposleni na institucijama Sveučilišta u Splitu, a voditelj je bio Nikica Uglešić. Na seminaru su prezentirani originalni rezultati, te rezultati poznati iz literature iz različitih matematičkih disciplina. Posebno aktivna je bila mala grupa topologa s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja kojoj je pripadao i sam voditelj seminara, a čest gost seminara bio je ugledni svjetski topolog Sibe Mardešić, porijeklom iz Splita, sa Matematičkog odjela PMFa Sveučilišta u Zagrebu. Upravo na njegov poticaj 1993. god grupa topologa se izdvojila osnivanjem Topološkog seminara (Sveučilišta u Splitu).  Tako se godine 1993. Matematički seminar dijeli na Topološki seminar i Seminar za matematičku analizu i algebru.

Prvi  voditelj Topološkog seminara je bio Nikica Uglešić, tajnik Ante Vučemilović, a uz njih još članovi Branko Červar i Vlasta Matijević, te Sibe Mardešić, kao pridruženi član. Prvi predavači na Topološkom seminar bili su Nikica Uglešić i Sibe Mardešić sa serijom predavanja u lipnju i srpnju 1993. U prvim godinama u radu seminara su sudjelovali i drugi matematičari sa PMF-a, mahom algebraičari poput Joška Mandića, Anke Golemac i Tanje Vučičić, dok i oni nisu osnovali svoj seminar. Od 2000. početnoj skupini pridružuju se mlađi kolege topolozi, mahom diplomanti PMF-a. Današnji voditelji seminara su Vlasta Matijević i Nikola Koceić-Bilan, tajnik je Goran Erceg, a članovi su još Ivančica Mirošević (FESB), Zdravko Čuka (FGAG) i Ivan Jelić. Od 2005. god Topološki seminar u Splitu je uključen u Zajednički poslijediplomski doktorski studij matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu kao jedan od njegovih znanstvenih seminara, te je otad studentima doktorskog studija i formalno dozvoljeno da svoju doktorsku disertaciju izrade u okviru Topološkog seminara u Splitu. Dosad su u okviru seminara izrađene četiri doktorske disertacije i to Gorana Ercega, Zdravka Čuke, Ivančice Mirošević i Ivana Jelića. Po savjetu Sibe Mardešića , tajnik seminara je, počevši od 1995., pismeno izvještavao o godišnjim aktivnostima seminara, a izvještaji su objavljivani u prilogu Godišnjak časopisa Glasnik matematički u rubrici Kolokviji i seminari. Iz tih je izvještaja vidljivo da se na seminaru razvila bogata znanstvena aktivnost, koja je rezultirala objavljivanjem brojnih znanstvenih radova pojedinih članova seminara, te zajedničkih radova u koautorstvu članova seminara. Članovi seminara bili su aktivni istraživači na pet znanstvenih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, te jednog međunarodnog znanstvenog projekta. To su sljedeći projekti: Poliedarske aproksimacije i teorija oblika, voditelj S. Mardešić, 1991-1994, Teorija oblika i inverzni sustavi poliedara, voditelj I. Ivanšić, 1996-2002, Oblik i teorija proširenja, voditelj I. Ivanšić, 2000-2006, Inverzni sustavi topoloških prostora i primjene, voditeljica V. Matijević, 2002-2007, Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja, voditeljica V. Matijević, 2007-2013, .Fundation of shape theory , voditelji S. Mardešić i N. Šekutkovski, bilateralni hrvatsko-makedonski znanstveno-istraživački projekt, 2010-2012. Članovi seminara razvili su i bogatu međunarodnu suradnju koja je rezultirala objavljivanjem zajedničkih radova članova seminara s uglednim topolozima s inozemnih sveučilišta. U okviru te suradnje na seminaru su gostovali predavači iz SADa, Japana, Španjolske, Poljske, Slovenije, Makedonije i Italije.

Popis održanih seminara po akademskim godinama

2020./2021.

 • 29.1.2021. Ivan Jelić: „Kategorija konačnoga gruboga oblika“
 • 5.2.2021. Ivan Jelić: „Kategorija unutarnjega konačnoga gruboga oblika I“
 • 12.2.2021. Ivan Jelić: „Kategorija unutarnjega konačnoga gruboga oblika II“
 • 19.2.2021. Ivan Jelić: „Izomorfizmi kategorija konačnoga gruboga oblika“
 • 26.2.2021. Ivan Jelić: Javna obrana teme doktorske disertacije
 • 19.3.2021. Nikica Uglešić: „O kategorijskoj kompoziciji I“
 • 26.3.2021. Nikica Uglešić: „O kategorijskoj kompoziciji II“

2019./2020.

 • 8.11.2019. Vlasta Matijević: „Čechovi sustavi vs aproksimativni sustavi I“
 • 15.11.2019. Vlasta Matijević: „Čechovi sustavi vs aproksimativni sustavi II“
 • 22.11.2019. Vlasta Matijević: „Čechovi sustavi vs aproksimativni sustavi III“
 • 29.11.2019. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: *-fundamentalni nizovi“
 • 6.12.2019. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Kategorijski izomorfizam I“
 • 13.12.2019. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Kategorijski izomorfizam II“
 • 20.12.2019. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Kategorijski izomorfizam III“
 • 17.1.2020. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Kategorijska klasa približavajućih nizova“
 • 7.2.2020. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Problemi definiranja i komponiranja *-nizova e-neprekidnih funkcija I“
 • 21.2.2020. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Problemi definiranja i komponiranja *-nizova e-neprekidnih funkcija II“
 • 28.2.2020. Ivan Jelić: „Unutrašnji pristup grubom obliku: Problemi definiranja i komponiranja *-nizova e-neprekidnih funkcija III“

2018./2019.

 • 9.11.2018. Ivančica Mirošević: „Box-homotopija i redukcija pro*-HTop kategorije I“
 • 16.11.2018. Ivančica Mirošević: „Box-homotopija i redukcija pro*-HTop kategorije II“
 • 23.11.2018. Ivančica Mirošević: „Box-homotopija i redukcija pro*-HTop kategorije III“
 • 7.12.2018. Nikica Uglešić: „O dualima normiranih prostora i kvocijentnom obliku I“
 • 14.12.2018. Ivančica Mirošević: Javna obrana teme doktorske disertacije
 • 11.1.2019. Nikica Uglešić: „O dualima normiranih prostora i kvocijentnom obliku II“
 • 18.1.2019. Nikica Uglešić: „O dualima normiranih prostora i kvocijentnom obliku III“
 • 25.1.2019. Nikica Uglešić: „O dualima normiranih prostora i kvocijentnom obliku IV“
 • 8.3.2019. Nikica Uglešić: „D2n čuva kvocijentni oblik“
 • 15.3.2019. Vlasta Matijević: „O obratu Banachovog teorema o fiksnoj točki“
 • 12.4.2019. Ivan Jelić: „Kategorija oblika po Borsuku i kategorija unutarnjeg oblika su ekvivalentne I“
 • 26.4.2019. Ivan Jelić: „Kategorija oblika po Borsuku i kategorija unutarnjeg oblika su ekvivalentne II“
 • 3.5.2019. Ivan Jelić: „Kategorija oblika po Borsuku i kategorija unutarnjeg oblika su ekvivalentne III“
 • 17.5.2019. Nikica Uglešić: „Iterirani duali s produktnim normama“

2017./2018.

 • 17.11.2017. Ivančica Mirošević: „Redukcijski funktor ℛ“
 • 24.11.2017. Ivančica Mirošević: „Redukcijski funktor ℛ~“
 • 31.11.2017. Ivančica Mirošević: „Hurewiczev teorem I“
 • 15.12.2017. Ivančica Mirošević: „Hurewiczev teorem II“
 • 19.1.2018. Ivančica Mirošević: „Hurewiczev teorem III“
 • 26.1.2018. Nikica Uglešić: „Obogaćena pro-kategorija“
 • 23.02.2018. Zdravko Čuka: Javna obrana doktorske disertacije
 • 2.3.2018. Nikica Uglešić: „Kvocijentni oblici normiranih/Banachovih prostora“
 • 16.3.2018. Nikica Uglešić: „Konačni kvocijentni oblik normiranog prostora“
 • 23.3.2018. Nikica Uglešić: „Kvocijentni oblik i dualni normirani prostori I“
 • 6.4.2018. Nikica Uglešić: „Kvocijentni oblik i dualni normirani prostori II“
 • 20.4.2018. Ivančica Mirošević: „Topologija na reduciranoj potenciji topoloških prostora I“
 • 27.4.2018. Ivančica Mirošević: „Topologija na reduciranoj potenciji topoloških prostora II“
Seminar za diskretnu matematiku

Seminar za diskretnu matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Seminar za diskretnu matematiku u Splitu Zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija matematike djeluje od akademske godine 2008/09.

Članovi Seminara u proteklom razdoblju su bili: Suzana Antunović, Snježana Braić, Iva Budimir,  Anka Golemac, Ivana Grgić, Tonći Kokan, Joško Mandić, Sarah Rajtmajer, Jelena Sedlar, Aljoša Šubašić, Tanja Vojković, Tanja Vučičić, Damir Vukičević, Ana Mimica, Petra Marija Gojun i Nikolina Ratković Rubić.

Dužnost voditelja su obavljali dr. sc. Tanja Vučičić, dr. sc. Damir Vukičević, dr. sc. Joško Mandić.

Tajnice su bile dr. sc. Snježana Braić i dr. sc. Tanja Vojković koja to obavlja i sada.

U okviru Seminara održano je više od 80 izlaganja (preko 160 sati) čiji su sadržaji uglavnom bili izvorni znanstveni radovi te pregledi relevantnih znanstvenih rezultata iz novije literature.

Bilo je i nekoliko izlaganja gostiju s drugih sveučilišta: Vedrana Mikulić, Sveučilište u Rijeci; Kristijan Tabak, Sveučilište u Zagrebu; Alexander Vasilyev, Sveučilište Primorska, Slovenija; Ivica Martinjak, Sveučilište u Zagrebu; Vladimir Tonchev, Michigan Technological University, SAD.

Seminar je nastavak ranijih višegodišnjih aktivnosti članova istraživačke skupine Odjela za matematiku PMF-a u Splitu iz područja  teorije kombinatornih dizajna, konačnih grupa i srodnih diskretnih struktura (S. Braić, A. Golemac,  J. Mandić, T. Vučičić)  te istraživačke skupine iz područja matematičke kemije i primijenjene teorije grafova (D. Vukičević i drugi). Teme kojima se Seminar bavi uglavnom i spadaju u spomenuta područja diskretne matematike.

Najvažniji motiv ustrojavanja Seminara je bio omogućiti mladim kolegama, studentima poslijediplomskog doktorskog studija matematike (Sarah Rajtmajer, Tanja Vojković, Suzana Antunović, Tea Martinić, Aljoša Šubašić,  Ivana Grgić,  Iva Budimir i drugi), izvršavanje dijela obveza na studiju kroz sudjelovanje u radu seminara, posebice u pripremi njihovih doktorskih disertacija.

 

Popis održanih seminara po akademskim godinama

 

2014./2015.

7.11.2014. Tanja Vojković: Diferencijski skupovi i konačne geometrije

28.11.2014. Suzana Antunović: Matrix algorithms and graph partitioning

19.12.2014. Suzana Antunović: Epidemics in networks

27.03. 2015. Damir Vukičević: Grafovi kurikuluma

17.04.2015. Suzana Antunović: Ekstremalni rezultati vezani uz grafove kurikuluma

20.04. 2015. Tanja Vojković: Sigurnost u mrežama i mrežni deskriptori

27.04.2015. Tanja Vučičić: Jako regularni Cayleyjevi grafovi u grupama reda 144

11.05.2015. Joško Mandić: Maksimalne podgrupe simetrične i alternirajuće grupe

15.06.2015. Aljoša Šubašić: Blok tranzitivni dizajni

 

2015./2016.

 

04.03.2016. Tea Martinić: Kvantizacijske sheme za Euklidski prostor​

04.03.2016. Joško Mandić: Konstrukcija flag-tranzitivnih dizajna pomoću flag-tranzitivnih incidencijskih struktura

22.03.2016. Joško Mandić: Konstrukcija flag-tranzitivnih dizajna pomoću flag-tranzitivnih incidencijskih struktura II

29.03.2016. Joško Mandić: Konstrukcija flag-tranzitivnih dizajna pomoću flag-tranzitivnih incidencijskih struktura III

12.04.2016. Damir Vukičević: Primjene linearnog programiranja u istraživanju hidrofobnosti

19.04.2016. Suzana Antunović: Kurikularne mreže

10.05.2016. Jelena Sedlar: Wiener and anti-Wiener class of indices

 

 

2016./2017.

 

17.03.2017. Aljoša Šubašić: Dizajni tranzitivni po incidencijama

07.04.2017. Aljoša Šubašić: Dizajni tranzitivni po incidencijama II

21.04.2017. Snježana Braić: Primitivni flag-tranzitivni dizajni

26.04.2017. Snježana Braić: Primitivni flag-tranzitivni dizajni (nastavak)

19.05.2017. Damir Vukičević: Mreže dugova u ekonomiji

26.05.2017. Jelena Sedlar: Wienerov indeks i problem inverznog intervala

13.07.2017. Aljoša Šubašić: Dizajni tranzitivni po incidencijama III

22.08.2017. Aljoša Šubašić: Dizajni tranzitivni po incidencijama IV

31.08.2017. Aljoša Šubašić: Dizajni tranzitivni po incidencijama V

 

 

2017./2018.

 

30.11.2017. Joško Mandić: Flag-tranzitivne incidencijske strukture

23.02.2018. Vedran Krčadinac: O neizomorfnosti dizajna

14.03.2018. Damir Vukičević: Previđanje stope cijepljenja protiv MMR-a (zaušnjaka, ospica i rubeole) koristeći epidemiološke modele širenja zaraze, teoriju igrara, Fibonacijeve trgovinske uzorke i statistiku Googlovog pretraživača

21.03.2018. Joško Mandić: Konstrukcija flag-tranzitivnih incidencijskih struktura

29.03.2018. Joško Mandić: Konstrukcija flag-tranzitivnih incidencijskih struktura II

 

2018./2019.

14.02.2019. Joško Mandić: Bridno-tranzitivni grafovi, 1.dio

21.02.2019. Joško Mandić: Bridno-tranzitivni grafovi, 2.dio

28.02.2019. Joško Mandić: Bridno-tranzitivni grafovi, 3.dio

03.04.2019. Joško Mandić: Bridno-tranzitivni grafovi, 4.dio

24.04.2019. Joško Mandić: Bridno-tranzitivni grafovi, 5.dio

17.07.2019. Jelena Sedlar: O povratku kapaciteta mreze protoka nakon disruptivnog dogadjaja.

26.09.2019. Anka Golemac: Neke posebnosti bipartitnih grafova

26.09.2019. Tanja Vučičić: Konstrukcija blok dizajna tranzitivnih po incidencijama s grupom automorfizama Sn × Sm

 

2019./2020.

13.12.2019. Jelena Pleština: Aranžman pseudopravaca: dokaz Burr-Grunbaum-Sloane slutnje

07.02.2020. Ana Mimica: Eksplicitna determinanta matrice poopćenih Mersenneovih brojeva.

10. 07. 2020. Petra Marija Gojun: Spernerova lema i generalizacija

11.09.2020. Luka Borozan: Metode za usporedbu stabala bazirane na poravnavanju

25.09.2020. Matea Zubović: Dijagonalne i antidijagonalne simetrične matrice alternirajućeg predznaka neparnog reda

 

2020./2021.

24.12.2020. Joško Mandić: Flag-tranzitivne incidencijske strukture, 1.dio

28.12.2020. Joško Mandić: Flag-tranzitivne incidencijske strukture, 2.dio

03.01.2021. Joško Mandić: Konstrukcija FTIS

31.01.2021. Joško Mandić: Problemi pri konstrukciji FTIS i njihovo rješavanje

11.03.2021. Joško Mandić: Lučno tranzitivni grafovi i flag-tranzitivne incidencijske strukture

Seminar za nejednakosti i primjene

Članovi seminara

Raspored seminara za 2021/2022 

 1. 22.9.2022. Maja Andrić „Neke nejednakosti za (h,g;m)-konveksne funkcije“
 2. 29.9.2022. Milica Klaričić Bakula „Karakterizacije segmenta i preslikavanja koja čuvaju konveksnost“

Raspored seminara za 2020/2021 

 1. 24.02.2021. Jurica Perić „Profinjenja diskretne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti“
 2. 10.9.2021. Milica Klaričić Bakula „O m-konveksnim skupovima“

Raspored seminara za 2019/2020 

 1. 07.09.2020. Milica Klaričić Bakula „Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt I“
 2. 14.09.2020. Milica Klaričić Bakula „Čebiševljeva nejednakost za skalarni produkt II“
 3. 17.09.2020. Jurica Perić „Novo profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti“
 4. 21.09.2020. Maja Andrić „ O (h,g;m)-konveksnosti“ 

Raspored seminara za 2018/2019 

 1. 19.09.2019. Jurica Perić „Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti I“
 2. 27.09.2019. Jurica Perić „Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti II“
 3. 27.09.2019. Milica Klaričić Bakula „Hermite-Hadamardove nejednakosti za poopćene konveksne funkcije“
 4. 30.09.2019. Jurica Perić „Profinjenje integralne Jensenove nejednakosti i Lah-Ribaričeve nejednakosti III“

Raspored seminara za 2017/2018  

 1. 19.01.2018. Maja Andrić „Mittag-Leffler funkcija i Opialove nejednakosti“
 2. 16.07.2018. Milica Klaričić Bakula „Jensen-Steffensenova nejednakost za jako konveksne funkcije“.

Raspored seminara za 2016/2017

 1.  26.10.2016. Jurica Perić „Novo poboljšanje konverzne Jensenove nejednakosti”
 2.  03.05.2017. Kazimierz Nikodem „Functions generating Schur-convex sums“
 3.  04.05.2017. Mihaela Ribičić Penava „Nejednakosti Grussovog tipa i kvadraturne formule“

Raspored seminara za 2015/2016

 1.  06.04.2016. Milica Klaričić Bakula „Konverzna Jensenova nejednakost za jako konveksne funkcije“
 2.  11.04.2016. Jurica Perić „Profinjenje konverzne Holderove i Minkowskijeve nejednakosti “
 3.  20.04.2016. Jurica Perić „Profinjenje konverzne Beckenbachove i Minkowskijeve nejednakosti “
 4.  27.04.2016. Jurica Perić „Profinjenje konverzne Minkowskijeve nejednakosti i primjena na mješovite sredine“
 5.  04.05.2016. Kazimierz Nikodem „Strongly convex set-valued maps“

Raspored seminara za 2014/2015

 1.  02.09.2014. Ana Barbir, „O nejednakostima Opialova tipa: poboljšanja i proširenja nejednakosti Willetta, Godunove-Levina i Rozanove“
 2.  30.04.2015. Jurica Perić, „Generalizacija profinjenja operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre“
 3.  30.04.2015. Sanja Varošanec, „Grüssova nejednakost za dva funkcionala“
 4.  04.05.2015. Kazimierz Nikodem, „Srong convexity and separation theorems“
 5.  19.06.2015. Ana Barbir, „Poopćenja i proširenja nejednakosti Opialova tipa“ (obrana teme disertacije)

Raspored seminara za 2013/2014

1) 11.02.2014. Mate Kosor, „Projekcija stošca zadanog relaksiranim obratom CBS nejednakosti“
2) 20.05.2014. Jurica Perić, „Profinjenje Jessen-Mercerove nejednakosti i generalizacija za konveksne ljuske u R^k“
3) 04.06.2014. Ana Barbir, „O nejednakostima Opialova tipa: verzija Willetta, Godunove – Levina i Rozanove“
4) 11.06.2014. Jurica Perić, „Profinjenje konverzije operatorske Jensenove nejednakosti“

Raspored seminara za 2012/2013

1) 22.01.2013. Ana Barbir, „Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional I“
2) 29.01.2013. Ana Barbir, „Profinjenja rezultata vezanih za Jessenov funkcional II“
3) 05.02.2013. Sanja Spužević, „Grüssov tip nejednakosti za tezinske Lp prostore i primjene I“
4) 12.02.2013. Sanja Spužević, „Grüssov tip nejednakosti za tezinske Lp prostore i primjene II“
5) 27.05.2013. Sanja Spužević, „Nejednakosti Soninova tipa i primjene“
6) 28.05.2013. Josipa Barić, „Osnove računa vremenske ljestvice“

Raspored seminara za 2011/2012

1) 26.09.2011. Neda Lovričević, „Neka svojstva Jensen-Steffensenovog i Jensen-Mercerovog funkcionala“
2) 27.09.2011. Jurica Perić, „Profinjenje operatorske Jensenove nejednakosti uz uvjet na spektre“
3) 10.05.2012. Neda Lovričević, „Funkcionali Jensenovog tipa za operatore na Hilbertovom prostoru“
4) 17.05.2012. Neda Lovričević, „Nejednakosti medu nekim operatorskim sredinama i ograde za svojstvene vrijednosti njihove razlike”
5) 13.6.2012. Neda Lovričević, „Visedimenzionalni Jensenov funkcional za operatore na Hilbertovom prostoru“
6) 13.6.2012. Jurica Perić, „Generalizacije i poboljsanja konverzne Jensenove nejednakosti za konveksne ljuske u R^k“

Raspored seminara za 2010/2011

1) 19.10.2010. Josipa Barić, „Superkvadratnost i Borhova nejednakost I“
2) 02.11.2010. Josipa Barić, „Superkvadratnost i Borhova nejednakost II“
3) 09.11.2010. Josipa Barić, „Superkvadratnost i Borhova nejednakost III“
4) 23.11.2010. Josipa Barić, „Nejednakosti Hermite-Hadamardovog tipa za superkvadratne funkcije“
5) 21.12.2010. Slavica Ivelić, „Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakost i“
6) 25.01.2011. Slavica Ivelić, „Jensen-Steffensonova nejednakost za superkvadratne funkcije i slučaj jednakosti II“
7) 15.02.2011. Neda Lovričević, „Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene I“
8) 01.03.2011. Neda Lovričević, „Jessenov funkcional: neka svojstva i primjeneI I“
9) 15.03.2011. Milica Klaričić Bakula, „O konverznoj Jensenovoj nejednakosti: kronologija i neka nova profinjenja“
10) 26.03.2011. Maja Andrić, „Kompozicijski identiteti za Riemann-Liouvilleove razlomljene derivacije“
11) 27.03.2011. Neda Lovričević, „Jessenov funkcional: neka svojstva i primjene III“
12) 27.03.2011. Jurica Perić, „Poboljšanja Giaccardi-Petrovićeve nejednakosti i sredine Stolarskyjevog tipa“
13) 10.05.2011. Maja Andrić, „Nejednakosti Opialova tipa i primjene“
14) 17.05.2011. Jurica Perić, „Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale I“
15) 24.05.2011. Jurica Perić, „Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale II“
16) 07.06.2011. Jurica Perić, „Profinjenja Hermite-Hadamardovih nejednakosti i Hammer-Bullenova nejednakost za pozitivne linerane funkcionale III“

Raspored seminara za 2009/2010

1) 23.10.2009. Slavica Ivelić, „Primjena log-convex metode na Jensen-Steffensenovu nejednakost“
2) 15.04.2010. Slavica Ivelić, „Konverzije Jessenove nejednakosti“
3) 29.04.2010. Slavica Ivelić, „Poopćenja konverzne Jessenove nejednakosti I“
4) 06.05.2010. Slavica Ivelić, „Poopćenja konverzne Jessenove nejednakosti II“
5) 01.06.2010. Milica Klaričić Bakula, „Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene, I“
6) 09.06.2010. Slavica Ivelić, „Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene, II“
7) 16.06.2010. Slavica Ivelić, „Konverzna Jensen-Steffensenova nejednakost i primjene, III“
8) 23.06.2010. Maja Andrić, „Canavatijeve frakcionalne derivacije“

Raspored seminara za 2008/2009

1) 18.11.2008. Josipa Barić, „Jensenova nejednakost Mercerova tipa i Mercerova operatorska nejednakost za superkvadratne funkcije“
2) 02.12.2008. Josipa Barić, „Jensenova nejednakost Mercerova tipa za superkvadratne funkcije“
3) 10.03.2009. Slavica Ivelić, „Dokaz Martinsove nejednakost“
4) 17.03.2009. Slavica Ivelić, „Martinsov teorem i posljedice“
5) 29.04.2009. Slavica Ivelić, „Benettov dokaz Martinsove nejednakosti I“
6) 06.05.2009. Slavica Ivelić, „Benettov dokaz Martinsove nejednakosti I“

Raspored seminara 2005/2006

1) 23.11.2005. Anita Matković, „Neke varijante Jensen-Mercerove nejednakosti za konveksne funkcije i primjene“
2) 30.11.2005. Anita Matković, „Varijanta Jensenove nejednakosti i primjene I“
3) 07.12.2005. Anita Matković, „Varijanta Jensenove nejednakosti i primjene II“
4) 14.12.2005. Anita Matković, „Varijanta Jensen-Mercerove nejednakosti za operatorski konveksne funkcije i primjene“
5) 08.02.2006. Milica Klaričić Bakula, „Nejednakosti srodne Jensenovoj nejednakosti za m-konveksne funkcije“
6) 15.02.2006. Anita Matković, „O Jensen-Steffensenovoj nejednakosti za poopćene konveksne funkcije i njenim primjenama“
7) 16.05.2006. Senka Banić, „Superkvadratne funkcije više varijabli I“
8) 23.05.2006. Senka Banić, „Superkvadratne funkcije više varijabli II“
9) 30.05.2006. Senka Banić, „Jensen-Steffensenova i njoj srodne nejednakosti za superkvadratne funkcije I“
10) 13.06.2006. Senka Banić, „Jensen-Steffensenova i njoj srodne nejednakosti za superkvadratne funkcije II“
11) 14.06.2006. Senka Banić, „Jensen-Steffensenova i njoj srodne nejednakosti za superkvadratne funkcije III“

Start typing and press Enter to search

Skip to content