SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo

Uvjeti:

 • doktorat iz polja računarstva
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja računarstva

Dodatni kriteriji:

 • nagrade i priznanja
 • aktivnosti u popularizaciji znanosti
 • sudjelovanje u realizaciji nastave iz područja umjetne inteligencije, programskih paradigmi, objektno orijentiranog programiranja, strojnog učenja, upravljanja znanjem
 • poželjno područje istraživanja: umjetna inteligencija u istraživanju u edukaciji, problem podučavanja programiranja

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija

Uvjeti:

 • doktorat iz polja interdisciplinarne prirodne znanosti ili polja biologije
 • istraživač R3 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz zoologije beskralježnjaka, ekologije populacija i zajednica i konzervacijske biologije na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima iz područja biologije
 • poželjno područje istraživanja: ekologija mekušaca, ekologija podzemnih organizama, konzervacijska biologija ugroženih beskralježnjaka

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
 • poželjno područje istraživanja: eksperimentalna istraživanja iz biofizike

 

 1. za izbor dva suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij matematike

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

– metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno vrijeme za izvođenje studija Vojno pomorstvo

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij matematike

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

– metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, na određeno vrijeme za izvođenje studija Vojno pomorstvo

– završen diplomski sveučilišni studij biologije ili biologije-kemije

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu iz polja biologije, grana zoologija

– sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti (centar izvrsnosti, edukacije, festival znanosti, volonterske ekološke akcije…)

– iskustvo u radu sa studentima

– metodičke vještine

 

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij informatike/računarstva/matematike- računarstva/elektrotehnike i informacijske tehnologije

 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz područja računarstva

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– metodičke vještine usvojene tijekom formalnog obrazovanja

– odlično poznavanje osnova programiranja, objektno orjentiranog programiranja, strukture podataka i algoritama, baze podataka, računalnih mreža, tehnika umjetne inteligencije

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kalinića, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme do završetka trajanja projekta

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij informatike/računarstva/matematike- računarstva/elektrotehnike i informacijske tehnologije

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

– napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn, tensorflow i keras – ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab

– praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij matematike ili dvopredmetni studij matematike i drugog područja

– tri godine iskustva u struci

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
 • sudjelovanje na radionicama, skupovima, simpozijima i konferencijama
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja matematike na preddiplomskim i diplomskim studijima

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij

– više od pet godina iskustva u struci

– iskustvo u provedbi formalnih oblika nastave

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
 • radno iskustvo u programiranju i programskom inženjerstvu
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja računarstva na preddiplomskim studijima

 

 1. za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije

– odlično poznavanje osnova programiranja, objektno orjentiranog programiranja, strukture podataka i algoritama, baze podataka, računalnih mreža, tehnika umjetne inteligencije

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u provedbi nastavnih aktivnosti u formalnom obrazovanju
 • metodička znanja i vještine usvojene u formalnom obrazovanju

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1., 2. i 3. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), a pristupnici pod točkama 9. i 10. i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkama 1., 2., 3. 9. i 10. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora. Pristupnici pod točkom 9. i 10. moraju dostaviti i dokaze o radnom iskustvu u struci.

Pristupnici pod točkama 4., 5., 6., 7. i 8. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvua strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina), te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici pod točkom 11. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua. Svi podaci o testiranju objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu https://www.pmfst.unist.hr/, najmanje pet dana prije održavanja.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od posljednje objave natječaja, osim za točke 4., 5. i 9. za koje se prijave dostavljaju u roku od 60 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search

Skip to content