PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU U AKAD. GOD. 2021./2022.

UPISNE KVOTE:

Preddiplomski studij Državljani EU Državljani izvan EU Ukupno
Biologija i kemija 1 1
Biologija 2 2
Fizika 21 2 23
Matematika i fizika 14 2 16
Matematika; smjer: matematički, računarski, primijenjena matematika 34 34
Matematika i informatika; smjer: nastavnički 13 13
Informatika 4 4
Informatika i tehnika 1 1

 

POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu  u Splitu obavlja se isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice www.postani-student.hr.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije uvođenja državne mature.

Unatoč mogućoj prijavi u NISpVU i ostvarenom mjestu na rang listi kandidat koji je ranije studirao na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu i izgubio pravo upisa predmeta temeljem čl. 14. stavak 1. točka 5. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu, nema pravo upisa studija ukoliko je taj predmet  obvezan prema nastavnom planu i programu studija kojeg planira upisati.

Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis temeljem županijskih natjecanja dostavljaju Potvrde/Svjedodžbe/Diplome u originalu ili ovjerenoj preslici u Studentsku službu fakulteta najkasnije do 6. rujna 2021. godine.

 

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija vršiti će se temeljem rang liste Središnjeg prijavnog ureda  u petak 17. rujna 2021. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33. – prizemlje B – 04.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa:
 • dokaz o uplati troškova školarine (samo za studente koji studij ne upisuju prvi put).

 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

Pristupnici koji u akad. god. 2021./2022. prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna.

Pristupnici koji u akad. god. 2021./2022. ne upisuju prvi put prvu godinu studija (ranije su studirali kao redoviti studenti na drugom studiju) dužni su uplatiti troškove upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna.

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisnine (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks i obrazac prijave za upis. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

 

PODATCI ZA UPLATU:

TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR6124070001100580549 HR6124070001100580549
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisnine Troškovi školarine za akad. god. 2021/22
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna
DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

UPISNE KVOTE 2021./2022.
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU Strani državljani
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički 35 1
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički 15 1
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 25 1
4 MATEMATIKA; smjerovi: 35 2
·         nastavnički;
·         računarski;
·         teorijski;
·         statistika i računarstvo
5 PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO 20 0
6 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički 30 1
7 INFORMATIKA; smjer: nastavnički 40 5
 

8

FIZIKA smjerovi: 35 5
·         nastavnički
·         Fizika okoliša *
·         Biofizika
·         Računarska fizika
.         Astrofizika i fizika elementarnih čestica *
9

 

INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi: 10 1
·         mehanički sustavi;
·         termodinamički uređaji
10 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 10 1

* izvođenje na engleskom jeziku

Preduvjeti za upis: završeni odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili preddiplomski stručni studij sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova s potrebnim kompetencijama specifičnim za svaki studij. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu odrediti predmeti razlike čiji je zbroj ECTS bodova najviše 30. U slučaju kada je zbroj ECTS bodova predmeta razlike veći od 30, studentu se neće odobriti upis na diplomski studij. Uvjeti su naznačeni u tablici.

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Biologija i kemija na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu.

Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova.

4 MATEMATIKA; smjerovi: Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova ili
·         nastavnički; Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu  uz razlikovne kolegije Algebarske strukture I, Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika

·         računarski; Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

·         teorijski Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.
 ·       statistika  i računarstvo Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

5 PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO Završen preddiplomski studij Informatika, Matematika i informatika, Informatika i tehnika, Računarstvo.
Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova
6 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Informatika i tehnika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

7 INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Informatika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

8 FIZIKA smjerovi: Preddiplomski studij Fizika na PMF-u u Splitu.

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

·         nastavnički;
·         Fizika okoliša;
·         Biofizika;
·         Računarska fizika
.         Astrofizika i fizika elementarnih čestica
9 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi:
·         Mehanički sustavi; Preddiplomski studij Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

·         Termodinamički uređaji
10 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Fizika i informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK – zaprimaju se u Studentskoj službi Fakulteta od 01. do 29. rujna 2021. godine.

Uz Prijavu za razredbeni postupak kandidati prilažu:

 • Potvrdu ili Diplomu o završenom preddiplomskom studiju
 • Prijepis ocjena
 • Ovjereni nastavni plan i program položenih kolegija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Objava rang liste – rang lista se formira na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju 29. rujna 2021. – na web stranici fakulteta

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se  30. rujna 2021. godine na način i prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici polovinom rujna.

Uz Prijavu za upis studenti su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e-građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dokaz o uplati troškova upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526401-23300;
 • dokaz o uplati troškova školarine (samo za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put) u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526400-20500 .
UPISNE KVOTE 2020./2021.
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA Državljani EU Strani državljani
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički 35 1
2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički 15 1
3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 25 1
4 MATEMATIKA; smjerovi: 35 2
nastavnički;
računarski;
teorijski;
statistika i računarstvo*
5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički 30 1
6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički 40 5
7 FIZIKA smjerovi: 35 5
nastavnički;
fizika okoliša;
biofizika;
računarska fizika;
astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi: 10 1
mehanički sustavi;
termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički 10 1
Ukupno 235 18
Ukupno (Državljani EU + strani državljani) 253

* novi smjer na diplomskom studiju je u procesu odobravanja

Preduvjeti za upis: završeni odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili preddiplomski stručni studij sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova s potrebnim kompetencijama specifičnim za svaki studij. Na temelju kompetencija stečenih na prethodnom obrazovanju studentu se mogu odrediti predmeti razlike čiji je zbroj ECTS bodova najviše 30. U slučaju kada je zbroj ECTS bodova predmeta razlike veći od 30, studentu se neće odobriti upis na diplomski studij. Uvjeti su naznačeni u tablici.

 

UVJETI UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ
Red. br. NAZIV DIPLOMSKOG STUDIJA PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1 BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Biologija i kemija na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

2 MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Matematika i fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

3 MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu.

Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova.

4

 

MATEMATIKA; smjerovi: Bilo koji preddiplomski studij matematike ili matematike s drugim predmetom u Hrvatskoj i svijetu ako broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova ili
nastavnički; Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu  uz razlikovne kolegije Algebarske strukture I, Elementarna geometrija, te dva od sljedećih pet kolegija: Vektorski prostori I,  Uvod u topologiju, Teorija skupova, Matematička logika

računarski; Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

teorijski Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu.
 ·       statistika  i računarstvo Preddiplomski studij Matematika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Objektno orijentirano programiranje, Uvod u umjetnu inteligenciju, Matematička logika

 

Preddiplomski studij Matematika i informatika na PMF-u u Splitu uz razlikovne kolegije  (ako nisu položeni na preddiplomskoj razini): Teorija skupova, Matematička logika, Algebarske strukture, Vektorski prostori I

5 INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Informatika i tehnika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

6 INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

7 FIZIKA smjerovi: Preddiplomski studij Fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

nastavnički;
fizika okoliša;
biofizika;
računarska fizika
.         astrofizika i fizika elementarnih čestica
8 INŽENJERSKA FIZIKA smjerovi:
Mehanički sustavi; Preddiplomski studij Inženjerska fizika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

Termodinamički uređaji
9 FIZIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički Preddiplomski studij Fizika i informatika na PMF-u u Splitu.

 

Odgovarajući preddiplomski studij u Hrvatskoj i svijetu gdje broj ECTS bodova propisanih razlikovnih kolegija mora biti manji od 30 ECTS bodova

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK – zaprimaju se u Studentskoj službi Fakulteta od 01. do 22. rujna 2020. godine.

Uz Prijavu za razredbeni postupak (link) kandidati prilažu:

 • Potvrdu ili Diplomu o završenom preddiplomskom studiju
 • Prijepis ocjena
 • Ovjereni nastavni plan i program položenih kolegija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu)
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

 

Objava rang liste – rang lista se formira na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju 23. rujna 2020. – na web stranici fakulteta

 

POSTUPAK UPISA:

Upisi kandidata koji ostvare pravo na upis vršiti će se  24. i 25. rujna 2020. godine na način i prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici polovinom rujna.

Uz Prijavu za upis studenti su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e-građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dokaz o uplati troškova upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526401-23300;
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put) u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526400-20500 .

Start typing and press Enter to search

Skip to content