Dokumenti

Dokumenti

 ZAKONI, STATUTI I PRAVILNICI

STATUTI

RADNI ODNOSI

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o ocjenjivanju rada suradnika
 3. Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe projekata
 4. Pravilnik o izdatcima za službena putovanja
 5. Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
 6. Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
 7. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 8. Odluka o stavljanju izvan snage općih akata sukladno odredbama Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

STUDIJI I STUDENTI

 1. Pravilnik o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (24. 6. 2020.)
 2. Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (24. 6. 2020.)
 3. Statut Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (2019)
 4. Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata
 5. Pravilnik za provedbu izbora za studentski zbor (2019)
 6. Pravilnik o završnom i diplomskom radu te završnom preddiplomskom ispitu (07.06.2017.)
 7. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu
 8. Pravilnik o akademskom priznanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
 9. Pravilnik o obliku diplome i dopunske isprave o studiju te sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrda i tuljca diplome i svjedodžbe
 10. Pravilnik o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (12.05.2010.)
 11. Izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (27. 11. 2013.)
 12. Izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (11.12.2019)
 13. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 14. Pravilnik o stipendiji studentima Sveučilišta u Splitu (19. 12. 2019.)
 15. Pravilnik o nagradi studenata (12.03.2014)
 16. Izmjene i dopune Pravilnika o nagradi studenata (22. 09. 2014.)

DOKTORSKI STUDIJI

 1. Pravilnik doktorskog studija Biofizika (18. 10. 2023.)
 2. Pravilnik doktorskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (18. 10. 2023.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ETIČKI KODEKS

INFORMACIJSKI SUSTAVI

 1. Osnove korištenja informatičke infrastrukture – studenti, prava i obaveze
 2. Sigurnosna politika informacijskog sustava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
 3. Ldap imenik – funkcionalnost i održavanje, prava i obveze korisnika
 4. Obrada osobnih podataka koju provodi Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu u sustavu AAI@EduHr

KNJIŽNICA

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

ZAŠTITA NA RADU

OSTALI PROPISI FAKULTETA

  1. Pravilnik o upravljanju Botaničkim vrtom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu na Marjanu (15. 7. 2020.)
  2. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (18. 5. 2023.)
  3. Pravilnik o raspodjeli sredstava između znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  4. Izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli sredstava između znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  5. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja proračunskih, namjenskih i vlastitih prihoda
  6. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Splitu
  7. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  8. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za biologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  9. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za informatiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  10. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  11. Pravilnik o ustroju i radu Odjela za politehniku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  12. Pravilnik o ustroju i radu Samostalne katedre za društveno-humanističke znanosti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  13. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (29. 6. 2022.)
  14. Pravilnik o dodjeljivanju nagrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  15. Odluka o kompoziciji radnog opterećenja i normiranju nastavnog i znanstvenog rada u akademskoj godini 2023./2024.

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

 1. Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
 2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 3. Uvjeti rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017)
 4. Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006)
 5. Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna zvanja (NN 13/2012)
 6. Odluka o minimalnim uvijetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN 24/2021)
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/22)
 8. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
 9. Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja (NN 129/2005)
 10. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim podrujima poljima i granama (NN 118/2009)
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 82/2012)
 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/2013)
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (56/2022)
 14. Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor (NN 24/2021)
 15. Izmjena Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja (NN 120/2021)
 16. Izmjena Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor u nastavna zvanja (NN 120/2021)
 17. Upute za pisanje izvješća (matematika)

OSTALI PROPISI

Financijski dokumenti
Javna nabava

JAVNA NABAVA

OBAVIJESTI

PLAN NABAVE

REGISTAR UGOVORA

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

ZAHTJEVI

PRAVILNICI

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

Kao tijelo javnog sektora, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, na adresi www.pmfst.unist.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.pmfst.unist.hr u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio sljedeće:

 • manji dio web stranica su područja niskog kontrasta
 • svi grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis
 • neki dokumenti su u pdf obliku kreirani kao slika, a ne kao tekst
 • objavljeni video uradci nisu titlovani
 • s obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu korisnici mogu uputiti:
e-poštom: pristupacnost@pmfst.hr
telefonom: +385 21 619 211
telefaksom: +385 21 619 227
poštom: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Start typing and press Enter to search

Skip to content