Sveučilište u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Klasa: 605-01/16-01/0001

Ur.broj: 2181-204-01-04-18-0016

 

Split, 19.04.2018.

 

Na temelju Erasmus+ Natječaja, Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

 

ODLUKU

 

o rang listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu  studija u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi- studentska mobilnost

 

Obrazloženje

 

Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa je utvrdilo da je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio 4 prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

Povjerenstvo za odabir kandidata

doc. dr. sc. Ani Grubišić,

prodekanica za znanost PMF-a

 

 

 

Privitak:

–           Lista – studentska mobilnost

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 20.73 Žana Barun W Vytautas Magnus University 5 0588 Natural Sciences, mathematics and statistics; 421 Biology and Biochemistry Slušanje nastave
2 20.06 Nora Ballarin W Vytautas Magnus University 5 0588 Natural Sciences, mathematics and statistics; 421 Biology and Biochemistry Slušanje nastave
3 20.04 Ema Vrdoljak S Vienna University of Technology 3 0610 Information and Communication Technology Pisanje rada
4 20.03 Nency Babić W Vytautas Magnus University 5 0588 Natural Sciences, mathematics and statistics; 421 Biology and Biochemistry Slušanje nastave

Start typing and press Enter to search