SVEUČILIŠTE U SPLITU
Prirodoslovno-matematički fakultet
KLASA: 605-01/16-01/0001
UR.BROJ: 2181-204-01-05-20-0038
Split, 29. ožujka 2021.

Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (zimski semestar ili cijela akademska godina) od 15. veljače 2021., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – podučavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio četiri prijave za mobilnost kandidata koja udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

 

Privitak:

–             Lista – studentska mobilnost

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 23,052 Lucia Škalec W+S Comenius University in Bratislava, Slovakia 10 0533 Physics Slušanje nastave
2 22,012 Filipa Čagalj W University of Gdansk, Poland 5 481 Computer Science Slušanje nastave
3 17,803 Ana-Marija Sabljo W Université Paul Sabatier Toulouse II, France 4 0533(441) Physics Pisanje rada
4 14,978 Luka Tomašević W Alexandar Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece 6 071 Engeneering and engineering trades Slušanje nastave

Start typing and press Enter to search

Skip to content