O B A V I J E S T

Javna obrana doktorskog rada studentice

doktorskog studija BIOFIZIKA

MARIJE KVESIĆ IVANKOVIĆ, mag. chem.

 pod naslovom

“UTJECAJ PODMORSKIH ISPUSTA PROČIŠĆENE OTPADNE VODE NA STRUKTURU MIKROBNE ZAJEDNICE I REZISTOM PRIOBALNOG MORA”

održat će se u ponedjeljak, 18. prosinca 2023., u 10:00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (A0-2), pred članovima Stručnog povjerenstva:

  1. doc. dr. sc. Ivica Šamanić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Marin Ordulj, Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu – član,
  3. dr. sc. Slaven Jozić, znanstveni suradnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu – član,
  4. doc. dr. sc. Željana Fredotović, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – zamjenska članica.

Mentorica i komentor:
izv. prof. dr. sc. Ana Maravić  – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Roko Andričević  – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani doktorskog rada.

Utjecaj podmorskih ispusta pročišćene otpadne vode na strukturu mikrobne zajednice i rezistom priobalnog mora

SAŽETAK:

U sklopu ove disertacije istražen je utjecaj podmorskih ispusta na mikrobiom i resistom priobalnog morskog okoliša. Suvremena tehnologija, uključujući višeparametarske sonde i sekvenciranje sljedeće generacije (NGS), korištena je kako bi se pružile nove spoznaje o podmorskim ispustima kao epidemiološki važnim izvorima ali i žarištima onečišćenja okoliša rezistentnim bakterijama i genima antibiotske rezistencije. Analizirana je stabilnost vodenog stupca i njegov utjecaj na širenje efluenta, potvrđujući ulogu stratifikacije u održavanju efluenta ispod piknokline. Nadalje, naglašena je i korisnost korištenja sondi za opis i praćenje oblaka efluenta u stvarnom vremenu, kao i kod uzorkovanja morske vode. Paralelno, analizom metagenomskih podataka utvrđen je negativan utjecaj rada podmorskih ispusta na sastav mikrobne zajednice, a koji je doveo do širenja alohtonih i patogenih bakterija. Nadalje, u blizini podmorskog ispusta povezanog s otpadnim vodama bolnica grada Splita, identificirane su karbapenemaza-producirajuće Enterobacteriaceae, a po prvi put je identificirana i okolišna KPC- i OXA-48-producirajuća E. coli. Dodatni rezultati istaknuli su razlike u strukturi mikrobne zajednice između točaka uzorkovanja u neposrednoj blizini podmorskih ispusta u odnosu na kontrolnu točku koja nije pod utjecajem otpadne vode. Nadalje, integracija analize mikrobioma i rezistoma na temelju nasumičnog sekvenciranja (engl. Shotgun) metagenomskih uzoraka prikupljenih unutar uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i u blizini pripadajućih podmorskih ispusta, pružila je uvid u raznolikost bakterijske zajednice i gena antibiotske rezistencije, pri tome naglašavajući postojanost i ispuštanje gena antibiotske rezistencije u morski okoliš. Naglašavajući potrebu za holističkim strategijama, ovaj rad se uklapa i u ‘One Health’ koncept (Jedno zdravlje), prepoznajući i naglašavajući problem antibiotske rezistencije u okolišu.

Title:

The impact of submarine outfalls of treated wastewater on the microbial community structure and the resistome of the coastal marine environment

ABSTRACT:

The impact of submarine outfalls on the coastal marine microbiome and resistome remains insufficiently analysed, emphasizing the main objective of this dissertation. Modern technologies, including fast-profiling probes and next-generation sequencing, were employed to fill knowledge gaps and provide new insights into submarine outfalls as epidemiologically significant sources as well as hotspots of environmental contamination with antibiotic-resistant bacteria (ARB) and resistance genes (ARGs). Analysis of the water column stability and its influence on the effluent plume movement confirmed the role of stratification in submerging effluents beneath the pycnocline. Additionally, probes’ utility in describing plume shape and its real-time detection was emphasized and subsequently used as a sampling methodology in the chapter Additional results. Metagenomic analyses furthermore demonstrated the negative influence of submarine outfalls on the marine microbial community, leading to the spread of nonindigenous and pathogenic bacteria potentially carrying ARGs. Furthermore, identification of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) in the vicinity of the submarine outfall associated with hospital wastewater was notable, evidencing the initial detection of environmental CP-E. coli containing both blaKPC-2 and blaOXA-48 carbapenemase genes. Additional findings highlighted differences in microbial community structure between outfall locations and areas unaffected by wastewater intrusion. Moreover, the integration of shotgun analysis across WWTPs and corresponding submarine outfalls provided insights into complex bacterial community and ARG variations, underlining AR’s persistence and release into the marine environment. Emphasizing the need for holistic strategies, this work aligns with the One Health concept, recognizing the problem of antibiotic resistance in the environment.

Start typing and press Enter to search

Skip to content