OBAVIJEST
Javna obrana teme doktorskog rada studenta
doktorskog studija BIOFIZIKA

IVANA MARDEŠIĆA, mag. phys.

pod naslovom

“Učinak korištenja vlažnih lipidnih filmova dobivenih fuzijom vezikula na elektroformaciju divovskih unilamelarnih vezikula s obzirom na različite lipidne sastave i naboj, koncentraciju kolesterola i ionsku snagu otopine”

održat će se 25. siječnja 2024. (četvrtak), u 10.00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (dvorana B3-47) pred članovima Stručnog povjerenstva:

1. doc. dr. sc. Lucija Krce, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – predsjednica,
2. doc. dr. sc. Željka Sanader Maršić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – članica,
3. doc. dr. sc. Martina Perić Bakulić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu – članica.

Mentorica:
prof. dr. sc. Marija Raguž – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

Naslov:
Učinak korištenja vlažnih lipidnih filmova dobivenih fuzijom vezikula na elektroformaciju divovskih unilamelarnih vezikula s obzirom na različite lipidne sastave i naboj, koncentraciju kolesterola i ionsku snagu otopine

Sažetak:

Modeli za istraživanje osobina membranskih sustava koji se često koriste su divovske unilamilarne vezikule (DUVovi). Najčešće se formiraju elektrofomacijskom metodom. Tradicionalnom metodom, lipidi otopljeni u organskom otapalu se osuše te se formira suhi lipidni film na vodljivoj elektrodi. Sušenje lipidnog filma izaziva izlučivanje kolesterola u obliku dehidriranih kolesterolovih kristala. Izlučeni kolesterol se ne ugrađuje u DUVove, te tako formirane vezikule imaju manju koncentraciju kolesterola u odnosu na početnu otopinu lipida. Kako bi se izbjegao ovaj problem, modificirali smo elektroformacijski protokol. Otopinu vezikula dobivenih metodom brze izmjene otapala, ekstruzije ili sonikacije nanosimo metodom brzog razmazivanja na vodljivu elektrodu kako bi dobili mokri lipidni film. Tretiranjem elektrode plazmom prije razmazivanja postižemo hidrofilnost njene površine. Daljnja optimizacija će biti napravljena za različite lipidne sastave koji uključuju neutralne i nabijene lipide te različite koncentracije kolesterole uključujući koncentracije koje prelaze prag zasićenosti dvosloja kolestrolom. Umjesto deionizirane vode planiramo koristiti pufere. Očekujemo da će modificirana metoda umanjiti problem izlučivanja kolesterola, te olakšati formiranje DUVova u otopini pufera za različite kompozicije lipida.

Title:
The effect of using wet lipid films, obtained by vesicle fusion, on electroformation of giant unilamellar vesicles with respect to different lipid compositions and charge, cholesterol concentration, and solution ionic strength

Abstract:

Giant unilamellar vesicles (GUVs) are frequently used models for investigating the properties of membrane systems. Electroformation is the most commonly used method for their preparation. According to the traditional protocol, lipids dissolved in an organic solvent are dried and lipid film is formed on the conductive electrode. This induces cholesterol (Chol) precipitation in the form of anhydrous crystals (Chol demixing artifact). These crystals do not participate in the formation of the lipid bilayer, resulting in a decreased Chol concentration in the bilayer compared to the initial lipid solution. In order to avoid this problem, we modified the electroforming protocol. The solution of vesicles obtained by the method of rapid solvent exchange, extrusion or sonication is deposited to the conductive electrode by the method of spin-coating in order to form wet lipid film. By treating the electrode with plasma before spin-coating, we achieve hydrophilicity of its surface. Further optimization will be done for different lipid compositions including neutral and charged lipids and different concentrations of cholesterol including those surpassing the bilayer saturation threshold. Instead of deionized water, we plan to use buffers. We expect that the modified method will reduce the problem of cholesterol demixing artefact, and facilitate the formation of GUVs in a buffer solution for different lipid compositions.

Start typing and press Enter to search

Skip to content