Javna obrana teme doktorskog rada studentice

doktorskog studija BIOFIZIKA

 ROBERTE FRLETE MATAS, mag. ing. agr.

pod naslovom

“Bioaktivni potencijal i kemijski sastav dijatomeja sjevernog Jadrana”

održat će se 11. siječnja 2024. (četvrtak), u 11.00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (dvorana B3-47) pred članovima Stručnog povjerenstva:

  1. doc.dr. sc. Marin Ordulj, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu – predsjednik,
  2. doc.dr. sc. Frano Matić, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu – član,
  3. doc.dr. sc. Barbara Soldo, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu – članica,
  4. izv.prof. dr. sc. Ivana Ujević, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu – članica,
  5. sc. Blaženka Gašparović, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu – članica.

Mentorica i komentor:
prof. dr. sc. Vida Šimat  – Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu
i dr. sc. Tvrtko Smital  – Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

Naslov:
„Bioaktivni potencijal i kemijski sastav dijatomeja sjevernog Jadrana“

Sažetak:
Morske mikroalge, dijatomeje, sve više privlače pozornost znanstvenika zbog niza potencijalnih primjena. Dobro je poznata njihova uloga u morskom ekosustavu, međutim komercijalna primjena dijatomeja još uvijek nije raširena zbog niskog prinosa biomase. Ovaj problem proizlazi iz složenosti optimizacije uvjeta rasta i njihove osjetljivosti na okolišne uvjete. Dijatomeje su iznimno bogate visoko vrijednim spojevima kao što su masne kiseline, steroli i drugi spojevi. Upravo u stresnim uvjetima rasta dijatomeje proizvode navedene spojeve u većim količinama. Uspješnost ekstrakcije tih spojeva u prvom redu ovisi o odabiru adekvatnog otapala koje utječe na njihov prinos te kemijski sastav ekstrakta. Na dalje, odabrano otapalo treba biti ekološki prihvatljivo i sigurno za ljudsku upotrebu, što pridonosi održivosti procesa. Povećanje prinosa biomase i visoko vrijednih spojeva te unaprjeđenje učinkovitosti ekstrakcije predstavljaju ključne korake prema dugoročno održivom iskorištavanju dijatomeja u budućnosti.

Title:
 
„Bioactive potential and chemical composition of diatoms from Northern Adriatic“

Abstract:
 
Marine microalgae, diatoms, are increasingly attracting the attention of scientists due to a number of potential applications. Their role in the marine ecosystem is well known, but the commercial use of diatoms is not yet widespread due to their low biomass yield. This problem arises from the complexity of optimising growth conditions and their sensitivity to environmental conditions. Diatoms are extremely rich in highly valuable compounds such as fatty acids, sterols and other compounds. Especially under stressful growth conditions, diatoms produce these compounds in larger quantities. The success of the extraction of these compounds depends primarily on the selection of a suitable solvent, which influences the yield and the chemical composition of the extract. In addition, the chosen solvent should be environmentally friendly and safe for humans, which contributes to the sustainability of the process. Increasing the yield of biomass and highly valuable compounds as well as improving the extraction efficiency are important steps towards a long-term, sustainable use of diatoms in the future.

Start typing and press Enter to search

Skip to content