OBAVIJEST
JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA STUDENTICE
DOKTORSKOG STUDIJA BIOFIZIKA

IVE STOJAN, mag. biol. mol.

pod naslovom
“Ekologija mikrobne zajednice s naglaskom na aerobne anoksigene fototrofe u srednjem Jadranu”

održat će se 30. kolovoza 2023. (srijeda), u 08:30 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (dvorana B3-47) pred članovima Stručnog povjerenstva:

1. doc. dr. sc. Željana Fredotović (Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu) – predsjednica,
2. dr. sc. Tomislav Rončević, znanstveni suradnik (Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu) – član,
3. dr. sc. Tomislav Radić, znanstveni savjetnik (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Splitu) – član.

Mentorica i komentorica:
dr. sc. Danijela Šantić, znanstvena savjetnica – Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i doc. dr. sc. Željka Trumbić – Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

Naslov:
Ekologija mikrobne zajednice s naglaskom na aerobne anoksigene fototrofe u srednjem Jadranu

Sažetak:

U ovom jednogodišnjem istraživanju bit će određena struktura, brojnost i dinamika mikrobne zajednice s područja srednjeg Jadrana, s naglaskom na određivanje sastava zajednice aerobnih anoksigenih fototrofa (AAF) na finijim taksonomskim razinama. AAF su fotoheterotrofne bakterije koje mogu sakupljati svjetlosnu energiju i proizvoditi ATP pomoću jedinstvenih fotosintetskih reakcijskih centara, međutim prvenstveno koriste heterotrofni metabolizam. Mogu sačinjavati značajan udio bakterijske zajednice te sudjeluju u ciklusu kruženja ugljika u okolišu. Ovo istraživanje pružit će prvi opsežan uvid u sezonsku i prostornu dinamiku mikrobne zajednice srednjeg Jadrana s naglaskom na AAF. Sastav i dinamika zajednice bit će određeni korištenjem metabarkodiranja 16S i pufM gena za ukupnu mikrobnu, odnosno AAF zajednicu, te CARD- i IC-FISH metodama za određivanje brojnosti specifičnih bakterijskih grupa. Promjene u obrascu, sastavu i dinamici mikrobne zajednice bit će dovedene u vezu s promjenama biotičkih i abiotičkih čimbenika okoliša.

Title:
Microbial community ecology with an emphasis on aerobic anoxygenic phototrophs in the Central Adriatic Sea

Abstract:

In this research, the specific structure, abundance, and dynamics of the microbial community of the Central Adriatic will be defined during a one-year sampling from three stations on a monthly basis, with an emphasis on determining the composition of the community of aerobic anoxygenic phototrophs (AAPs) at finer taxonomic scale. AAPs are photoheterotrophs able to harvest light energy and generate ATP with unique photosynthetic reaction centers, but primarily rely on heterotrophic metabolism. They can make up a significant part of the bacterial community and affect the carbon cycle in the environment. This research will provide the first comprehensive insight into the seasonal and spatial dynamics of the microbial community of the Central Adriatic with an emphasis on AAPs. The composition and dynamics of microbial community will be determined using metabarcoding of 16S and pufM genes for the total microbial and AAP community respectively, while CARD- and IR-FISH methods will be used to enumerate specific bacterial groups. Changes in patterns, composition, and dynamics of the microbial community will be associated with changes in biotic and abiotic environmental parameters.

Start typing and press Enter to search

Skip to content