SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 17. prosinca 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Maria Marinčić

Diplomski studij: Fizika
Smjer: Biofizika

Naslov diplomskog rada:

Analiza dozimetrijskih karakteristika visokoenergetskih terapijskih snopova u radioterapiji

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Larisa Zoranić – predsjednica
2. Darijo Hrepić, pred. – član
3. prof. dr. sc. Mile Dželalija – član
4. doc. dr. sc. Ivana Weber – članica
5. prof. dr. sc. Ante Bilušić – član

Datum i sat obrane: 21. prosinca 2021. u 1500 sati
Predavaonica: Seminar

Start typing and press Enter to search

Skip to content