Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine”, broj 125/11. i 64./15.),

Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

zajednički raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

1. Daje se u zakup dio poslovnog prostora unutar tzv. zgrade „Tri fakulteta“ i to
• na Pomorskom fakultetu u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 37, četiri prostora po 1,00 m2,
• na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 33, četiri prostora po 1,00 m2
• na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 35, četiri prostora po 1,00 m2,
što sveukupno čini površinu od 12,00 m2.

 

2. Prostori se daju u zakup radi instaliranja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke na način da će se na svakom fakultetu instalirati četiri (4) aparata i to po dva (2) za tople i dva (2) za snack i hladne napitke, odnosno, ukupno 12 samoposlužnih aparata za „Tri fakulteta“. Svaki samoposlužni aparat bit će postavljen na površini od 1,00 m2.

 

3. Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine po aparatu iznosi 600,00 kn (slovima: šeststo kuna) bez PDV-a.
Ponuda se može dati samo za ukupan broj samoposlužnih aparata, odnosno, za 12 aparata ukupno.

 

4. Pisana ponuda mora sadržavati:
– naziv, sjedište i OIB za pravne osobe, odnosno, ime, prezime, adresu i OIB fizičke osobe,
– visinu mjesečne zakupnine koja se nudi po aparatu, izraženu brojkama i slovima, bez PDV-a
– za pravnu osobu izvod iz sudskog, a za fizičku osobu izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku,
– BON 1/BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku;
– potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku;
– informacije o samoposlužnim aparatima koji će se postaviti i proizvodima koji će se nuditi: tip samoposlužnog aparata, kapacitet, potrošnja električne energije i vode, opis prodajnog asortimana i sl.;
– certifikate o ispravnosti i kvaliteti proizvoda;
– specifikaciju i ovjereni cjenik proizvoda iz samoposlužnog aparata, s uračunatim PDV-om.

 

5. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja.
Samoposlužni aparati moraju imati hladnjak s ekološkim plinom te zaštitu protiv vandalizma.
Ponuditelj mora osigurati na svim aparatima različite vrste naplatnih sustava (u svim kombinacijama) i to:
– sustav plaćanja kovanicama, s povratom kovanica, i
– sustav plaćanja papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.
U aparatima za hladne napitke nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.
Ponuditelj mora imati uredne zdravstveno-sanitarne isprave osoba koje će opskrbljivati aparate, a koje je dužan predočiti zakupodavcu na njegov zahtjev.
Zakupnik će o svom trošku obaviti radove spajanja na vodovodnu i električnu mrežu, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara.

 

6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.

 

7. Predmetni prostori se daju u zakup na vrijeme od pet (5) godina, s tim da zakupodavci („Tri fakulteta“) zajednički pridržavaju pravo raskida ugovora po završetku prve godine zakupa, ako kvaliteta pruženih usluga nije zadovoljavajuća.
Ugovor o zakupu zaključuje se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sačinjava se kao ovršna (solemnizirana) isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.
Trošak solemnizacije (potvrde) snosi zakupnik.
Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.
Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor o zakupu po natječajnim uvjetima u roku od 30 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
U slučaju da izabrani zakupnik u roku iz prethodnog st. ne zaključi ugovor o zakupu, smatrat će se da je odustao i poziv za zaključenje ugovora o zakupu uputiti će se, ukoliko ga bude, sljedećem izabranom ponuditelju.

 

8. Rok natječaja je 8 dana od dana objave.
Natječaj se objavljuje u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, te na internet stranicama „Tri fakulteta“:

www.pfst.unist.hr/hr/
www.pmfst.unist.hr/
www.ktf.unist.hr/

9. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom “Ponuda za javni natječaj (samoposlužni aparati) – ne otvaraj”, poštom ili osobno na adresu: Pomorski fakultet u Splitu, 21 000 Split, Ruđera Boškovića 37.
Na poleđini omotnice potrebno je naznačiti ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

10. Javni se natječaj može održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
„Tri fakulteta“ pridržavaju pravo ne izabrati ni jednog ponuditelja bez navođenja razloga i ne odgovaraju za eventualnu štetu sudionicima natječaja.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

11. Svi ponuditelji bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana od dana izbora na označeno sjedište, odnosno, adresu ponuditelja.

Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet
Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet

Start typing and press Enter to search

Skip to content