SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:

 1. docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja pedagogije
 • istraživač R2 razine
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:

 1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme- jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim  sveučilišnim studijima biologije
 • poželjno područje istraživanja: elektronska mikroskopija, animalna tkiva

C) za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto:

 1. višeg predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva/informatike ili matematike-računarstva
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim studijima računarstva/informatike iz područja osnova programiranja, objektno orijentiranog programiranja, struktura podataka i algoritama te vizualnih programskih jezika

Dodatni kriteriji:

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi iz navedenih       područja
 • sudjelovanje u programima popularizacije znanosti

 

 1. predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na neodređeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom ili stručnom radu

D) za izbor u naslovno suradničko zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa):

 1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija – dva izvršitelja (m/ž);

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij biologije i kemije
 1. asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo – tri izvršitelja (m/ž);

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva/informatike ili matematike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim sveučilišnim studijima računarstva/informatike iz područja osnova programiranja, objektno orijentiranog programiranja, strukture podataka i algoritama te vizualnih programskih jezika

E) za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kemije
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15). Pristupnici pod A) moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), a pristupnici pod C) moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod B) i D) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), a pristupnici pod B)1.  dužni su priložiti i popis radova s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti i dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

Pristupnici pod C) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) i popis radova s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti i dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

Pristupnici pod E) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, domovnicu i dokaz o ostalim uvjetima natječaja.

Za pristupnike pod E) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osim za točku E) za koju se prijave dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search