Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke Sveučilišta u Splitu (Klasa:372-03/19-01/00001, Ur.broj:2181-202-01-01-19-0001) od 17. travnja  2019. godine, Prirodoslovno matematički fakultet u Splitu raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 1. Daje se u zakup dio poslovnog prostora unutar zgrade Tri fakulteta, na adresi Ruđera Boškovića 33, Split (dalje: zgrada), i to jednog prostora smještenog na prvom katu zgrade površine 14,40 m² i 1m2 u auli zgrade za smještanje samouslužnog print/kopir uređaja (dalje: poslovni prostor).
 1. Poslovni prostor se daje u zakup s namjerom: obavljanje uslužne djelatnosti kopirnice-papirnice (kopiranje, uvezivanje, printanje/tiskanje, uvez završnih i diplomskih radova, izrada promotivnih materijala, digitalizacija pisanih materijala, prodaja uredskog i školskog pribora te promotivnih materijala).
 1. Početni iznos (minimalna cijena) mjesečne zakupnine iznosi 2.600,00 kuna bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV). Fakultet nije u sustavu PDV-a, a u slučaju ulaska u sustav PDV-a, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, na zakupninu će se obračunati i plaćati PDV.
 1. Pisana ponuda mora sadržavati:
 • naziv, sjedište i OIB za pravne osobe, odnosno ime i prezime, adresu i OIB fizičke osobe;
 • visinu mjesečne zakupnine koja se nudi, izraženu brojkama i slovima te bez PDV-a;
 • za pravnu osobu izvod iz sudskog, a za fizičku osobu izvod iz obrtnog registra (u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne starije od 30 dana od dana objave natječaja);
 • BON1/BON2 (u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), odnosno odgovarajuću potvrdu FINA-e o razlozima neizdavanja informacija o bonitetu BON 1;
 • potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (u izvorniku ili ovjerenom presliku i ne starija od 30 dana od dana objave natječaja);
 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti usluga iz točke 2.
  Ponuditelji koji se pozivaju na pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. ovog natječaja sukladno posebnim propisima imaju prednost u odnosu na ostale ponuditelje ako udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude, a pravo prvenstva ostvaruju na temelju uredne, potpune i pravovremeno dostavljene natječajem utvrđene dokumentacije i dokaza na temelju kojeg se može utvrditi postojanje prvenstvenog prava.
 1. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od pet (5) godina, s tim da Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu kao zakupodavac pridržava pravo raskida ugovora nakon prve godine zakupa, ako kvaliteta pruženih usluga nije zadovoljavajuća.
 1. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen, a sa stanjem poslovnog prostora zainteresirani se mogu upoznati na očevidu koji će se omogućiti uz prethodnu najavu na adresu elektroničke pošte: dekanat@pmfst.hr . Prije podnošenja ponude zainteresirani su u obvezi provjeriti kod nadležnih državnih tijela je li obavljanje predviđene djelatnosti pravno i tehnički dopušteno u poslovnom prostoru. U slučaju da poslovni prostor nije u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti utvrđene ovim natječajem, zakupnik je dužan dovesti poslovni prostor u stanje potrebno za obavljanje djelatnosti ulaganjem vlastitih sredstava u uređenje poslovnog prostora, bez prava na povrat uloženih sredstava. Eventualno potrebno ulaganje zakupnika u poslovni prostor u svrhu omogućavanja obavljanja djelatnosti utvrđene ovim natječajem vrši se isključivo sukladno pismenoj suglasnosti nadležnog tijela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.
 1. Podnošenjem valjane i potpune prijave smatrat će se da ponuditelj prihvaća početni iznos zakupnine kao i ostale uvjete natječaja te da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora.Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, sadrži najviši mjesečni iznos zakupnine. U cijenu zakupnine su uračunati režijski troškovi (troškovi električne energije, gorivo za sustav grijanja, odvoz smeća, usluga vodovoda i kanalizacije, komunalna naknada…). Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.
 1. Ugovor o zakupu zaključuje se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sačinjava se kao ovršna (solemnizirana) isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu (NN br.78/93,29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16).
  Trošak solemnizacije (potvrde) snosi zakupnik.
  Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup se ne može dati u podzakup.
  Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor o zakupu po natječajnim uvjetima, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da izabrani ponuditelj u roku od 15 dana ne zaključi ugovor o zakupu, smatrat će se da je odustao i poziv za zaključenje ugovora o zakupu uputit će se sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
 1. Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
  Obavijest o Natječaju se objavljuje u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, a Natječaj na službenim mrežnim stranicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu (www.pmfst.unist.hr).
 1. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom “Ponuda za javni natječaj-poslovni prostor–ne otvaraj”, poštom ili osobno predajom na protokol Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 33/I.kat. Na poleđini omotnice ponuditelji trebaju naznačiti naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe. Otvaranje ponuda neće biti javno. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
  Svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
 1. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu obvezan je omogućiti pristup informacijama o svom radu.
  Stoga će se smatrati da je ponuditelj, podnošenjem prijave na ovaj natječaj koja sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje javnom objavom na internetskim stranicama, isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni.
 1. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
  Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga i bez odgovornosti za eventualnu štetu ponuditeljima.

 
 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Start typing and press Enter to search

Skip to content