SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – prvi izbor, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja fizike
 • poželjno područje istraživanja: statistička fizika, fizikalna kemija i biofizika

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih ili tehničkih znanosti, pod mentorstvom doc.dr.sc. Damira Kovačića za rad na projektu „Dizajn i primjena novih nano-strukturnih materijala u neuro-elektroničkim sučeljima za biomedicinsku primjenu“ koji se provodi u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM-REI), na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu, temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” raspisanog u prosincu 2017.godine.

Obvezni uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
 • poželjno iskustvo rada u znanstvenom ili tehničkom laboratoriju
 • prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu na projektima iz eksperimentalnih prirodnih ili tehničkih znanosti, uključivši i znanje programiranja barem u jednom od prihvaćenih programskih jezika (C, C++, Python ili Matlab),
 • sposobnost integracije u multidisciplinarni istraživački tim,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17), a pristupnici pod točkom 1.  i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 1. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkom 2. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija, dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, a za natječaj za doktoranda i elektroničkim putem na e-mail adresu: Damir.Kovacic@pmfst.hr.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Start typing and press Enter to search