SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda,za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika ili geofizika ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti, za rad na projektuEuropskog istraživačkog vijećaSHExtreme-Estimating contribution of sub-hourly sea level oscillations to overall sea level extremes in changing climate, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2025. u punom radnom vremenu.

Uvjeti:
– doktorat iz polja  fizike ili geofizike ili iz polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti
Dodatni kriteriji:

 • objavljene znanstvene publikacije
 • prijašnje sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

– iskustvo s analizama regionalnih klimatskih modela

 

 1. za izbor sedam suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / matematike – računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije

– poznavanje osnova programiranja, objektno orijentiranog programiranja, strukture podataka i algoritama, baza podataka, mrežnih aplikacija

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • metodičke vještine

 

 1. za izbor četiri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij biologije i kemije

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
 • preporuka o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu
 • iskustvo u održavanju nastave iz biologije

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17).

Pristupnici uz potpisanu prijavuna natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvua strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina) osim prijava za točku 1., te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.Svi podaci o testiranju objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu https://www.pmfst.unist.hr/, najmanje pet dana prije održavanja.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content