In Javni natječaji

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

  1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (šef Računovodstva), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • magistar/magistra ekonomije
  • tri godina radnog iskustva u struci
  • znanje engleskog jezika.

Obvezan probni rad od 6 mjeseci.

 

  1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant, na određeno vrijeme do 22. 7. 2022. na Odjelu za kemiju

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje rada na računalu

Dodatni kriteriji:

  • iskustvo u radu na LCMSQTOF instrumentu

 

Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju/svjedodžbe o završenoj školi, domovnicu te elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima te dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua. Svi podaci o testiranju objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu https://www.pmfst.unist.hr/, najmanje pet dana prije održavanja.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search

Skip to content