SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

 

      NATJEČAJ                                                                 

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredng profesora, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja kemije
 • istraživač R3 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima
 • poželjno područje istraživanja: biokemija, enzimi, biaktivni metaboliti u moru

 

 1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima fizike
 • poželjno područje istraživanja: fizička kozmologija

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– doktorat iz polja fizike

Dodatni kriteriji:

 • znanstveni radovi, sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima i konferencijama
 • stručno usavršavanje u inozemstvu
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.
 • poželjno područje istraživanja: eksperimentalna biofizika
 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– doktorat znanosti, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij matematike

Dodatni kriteriji:

 • znanstveni radovi, sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima i konferencijama
 • stručno usavršavanje u inozemstvu
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.
 • poželjno područje istraživanja: statistika
 1. za izbor dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij matematike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • poželjno iskustvo u nastavi kemije na preddiplomskom/diplomskom studiju
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu (sudjelovanja na kongrese, sminare, škole…)

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kalinića, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme od četiri godine temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij informatike/računarstva/matematike/elektrotehnike
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:

– napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn, tensorflow i keras – ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab
– praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • poželjno područje istraživanja: fizika

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1. i 2. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 1. i 2. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkama 3. do 8. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content